Internet co raz częściej staje się miejscem, do którego przechodzą działalności dotychczas kojarzone jedynie z lokalem działającym stacjonarnie. Przykładem takiej działalności jest komis internetowy. Zazwyczaj w tej formie prowadzi się sprzedaż obrazów, grafik, czy też innych dzieł artystycznych. Zdarza się jednak, że komis internetowy oferuje do sprzedaży także inne produkty (komis odzieżowy, komis samochodowy).

Czym jest umowa komisu

Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym.

Komisant ma obowiązek rozliczyć się z komitentem. Oznacza to, że powinien wydać komitentowi wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, w szczególności powinien przelać na niego wierzytelności, które nabył na jego rachunek. Powyższe uprawnienia komitenta są skuteczne także względem wierzycieli komisanta.

Dotyczy to także sytuacji, gdy komisantowi uda się sprzedać albo kupić rzecz korzystniej – komisant w takim wypadku obowiązany jest wydać uzyskaną korzyść komitentowi. Podobnie działa to w drugą stronę – jeżeli komisant sprzedał oddaną mu do sprzedaży rzecz za cenę niższą od ceny oznaczonej przez komitenta, obowiązany jest zapłacić komitentowi różnicę.

Komisant nabywa roszczenie o zapłatę prowizji z chwilą, gdy komitent otrzymał rzecz albo cenę. Jeżeli umowa ma być wykonywana częściami, komisant nabywa roszczenie o prowizję w miarę wykonywania umowy. Komisant może żądać prowizji także wtedy, gdy umowa nie została wykonana z przyczyn dotyczących komitenta.

Powyższe zasady znajdują zastosowanie w braku innego uregulowania między stronami, gdyż zgodnie z zasadą swobody umów strony mogą dość swobodnie regulować zasady umowy komisu.

Zalety prowadzenia komisu internetowego

Istotną zaletą prowadzenia komisu (w tym także komisu internetowego) jest to, że komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne, jeżeli przed zawarciem umowy podał to do wiadomości kupującego.

Doprecyzujmy, że powyższa zasada odnosi się jednak tylko do komisu sprzedaży i ogranicza odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Warunkiem zwolnienia z odpowiedzialności, o której mowa powyżej jest podanie przez komisanta do wiadomości kupującemu i to przed zawarciem umowy (np. w regulaminie komisu internetowego)  zastrzeżenia, że nie ponosi on odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne.

Jednakże wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy wad rzeczy, o których komisant wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.

Ważne! Do umowy sprzedaży rzeczy ruchomej, zawartej przez komisanta z osobą fizyczną, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, stosuje się przepisy o sprzedaży konsumenckiej. Oznacz to, że w takim wypadku możliwość ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności sprzedającego z tytułu niezgodności z umową jest wyłączona.

Dla zabezpieczenia roszczeń o prowizję oraz roszczeń o zwrot wydatków i zaliczek udzielonych komitentowi, jak również dla zabezpieczenia wszelkich innych należności wynikłych ze zleceń komisowych przysługuje komisantowi ustawowe prawo zastawu na rzeczach stanowiących przedmiot komisu, dopóki rzeczy te znajdują się u niego lub u osoby, która je dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nimi rozporządzać za pomocą dokumentów.

Regulamin komisu internetowego

Regulamin komisu internetowego powinien regulować przede wszystkim kwestie wskazane wyżej, a zatem przede wszystkim prawa i obowiązki komisanta, komitenta oraz kupującego. Umowa komisu między komisantem, a komitentem może być zawarta także poza samym serwisem, w drodze indywidualnej umowy zawartej na piśmie. Takie rozwiązanie jest przez nas zalecane, gdyż wtedy kupujący ani osoby trzecie nie mają wprost wglądu do warunków umowy zawartej między komisantem, a komitentem.

Z uwagi na charakter komisu internetowego regulamin komisu powinien zawierać także kwestie związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania umowy sprzedaży na odległość między komisantem a kupującym. W tym ostatnim wypadku należy przede wszystkim uregulować kwestie związane z momentem zawarcia umowy, sposoby płatności, koszty i terminy dostaw. W regulaminie powinny się również znaleźć zapisy dotyczące trybu postępowania reklamacyjnego oraz procedura dotycząca prawa odstąpienia od umowy – tutaj bowiem konsumenci również będą posiadali takie prawo jak w przypadku sklepów internetowych (sama umowa zawierana jest na odległość).

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!