Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną co oznacza, że zastosowanie do niej mają przepisy kodeksu cywilnego. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła a zamawiający do wypłaty za nie wynagrodzenia. Celem umowy o dzieło jest osiągnięcie rezultatu określonego w umowie.

Co należy zawrzeć w umowie na dzieło?

 

STRONY

Stronami umowy o dzieło są zlecający dzieło i przyjmujący zlecenie. Po każdej ze stron może wystąpić każdy podmiot prawa.

 

OKREŚLENIE DZIEŁA

Najważniejszym elementem, który powinien znaleźć się w umowie o dzieło jest określenie rezultatu jaki strony chcą uzyskać poprzez zaciągnięte zobowiązanie. Dzieło może mieć charakter zarówno materialny jak i niematerialny. Należy również określić termin oraz sposób w jakim przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dzieło dostarczyć oraz wskazać ewentualne etapy prac.

 

WYNAGRODZENIE

Umowa o dzieło jest umową odpłatną. Strony powinny zatem zawrzeć w niej wysokość wynagrodzenia należnego przyjmującemu zamówienie lub sposób w jaki zostanie ono ustalone. Jeżeli w umowie nie zostanie zawarte postanowienie o wynagrodzeniu przyjmującemu zamówienie należna będzie wartość odpowiadająca nakładowi pracy oraz innym nakładom poczynionym przez przyjmującego zamówienie. W przypadku braku odmiennych postanowień wynagrodzenie przyjmującego zamówienie należy się w chwili oddania dzieła zamawiającemu.

 

Wygaśnięcie i odstąpienie od umowy o dzieło

Umowa o dzieło wygasa wskutek wykonania zobowiązania wzajemnego lub jeżeli rezultat zależy od osobistych cech lub umiejętności przyjmującego zamówienie- również wskutek jego śmierci. Kodeks cywilny przewiduje również sytuacje, w których od umowy można również odstąpić.

 

Możliwość odstąpienia od umowy przez zamawiającego dzieło:

 

1) Gdy zajdzie konieczność znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego – odstąpienie w tym przypadku powinno nastąpić niezwłocznie oraz wypłacić odpowiednią część wynagrodzenia;
2) Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie ustalonym w umowie – zamawiający może odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła, bez wyznaczenia terminu dodatkowego;
3) Po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego w celu zmiany sposobu wykonania dzieła;
4) w każdym momencie jeżeli dzieło nie zostało ukończone – musi on jednak zapłacić umówione wynagrodzenie z możliwością odliczenia kwoty jaką przyjmujący zamówienie oszczędzi z powodu niewykonania dzieła.

Możliwość odstąpienia od umowy przez przyjmującego zamówienie:

1) Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu na rozpoczęcie współdziałania ze strony zamawiającego.

Do skutecznego zawarcia umowy o dzieło wystarczą zgodne oświadczenia woli stron. Ustawa nie narzuca żadnej szczególnej formy, co oznacza że umowa taka może być zawarta nawet w formie ustnej. Pamiętajmy jednak, że wspomniana forma w praktyce może sprawiać kłopoty związane z udowodnianiem jej postanowień. Znacznie bezpieczniejszym sposobem będzie więc zawarcie umowy na piśmie.

Umowa o dzieło a umowa zlecenie

Wątpliwości może budzić odróżnienie umowy o dzieło a umowy zlecenia. Otóż przede wszystkim są to dwie umowy regulujące inne zagadnienia. Tak jak wcześniej zostało wspomniane- umowa o dzieło jest umową rezultatu. Oznacza to, że jej przedmiotem jest z góry określony efekt końcowy. Natomiast umowa zlecenie reguluje zobowiązanie się jednej strony do wykonania określonej pracy. W tym przypadku do ważności umowy osiągnięcie rezultatu nie jest konieczne. Dla przykładu można przytoczyć umowę o świadczenie usług prawnych, stanowiącą umowę zlecenie oraz wykonanie mebli kuchennych, które to będą przedmiotem umowy o dzieło. Często również spotykamy się z problemem rozróżnienia wspomnianych dwóch umów z umową o pracę. Należy natomiast podkreślić, że zlecenie i dzieło są umowami cywilnoprawnymi, których podmiotami nie muszą być osoby pozostające w stosunku pracy, inaczej niż w przypadku zobowiązania wynikającego z umowy o pracę.

Podsumowanie

Umowa o dzieło uzależniona jest od osiągnięcia określonego rezultatu. Jej przedmiotem jest założony efekt końcowy. Wobec tego zawsze jak będziemy mieć do czynienia z góry założonym rezultatem- będzie to umowa o dzieło, której regulacji należy szukać w kodeksie cywilnym.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!