Umowa sponsorska jest umową nienazwaną (nie została uregulowana w kodeksie cywilnym ani w żadnym innym akcie prawnym), dwustronnie zobowiązującą i mieszaną, ponieważ łączy w sobie elementy różnych umów. Po stronach umowy powstaje zobowiązanie wzajemne polegające w dużej mierze na promocji. Sponsorowany zobowiązuje się do wykonania określonych usług czy czynności, zmierzających do wypromowania wizerunku Sponsora, w zamian za świadczenie majątkowe.

Cel umowy sponsorskiej

Umowa sponsorska jest umową zawieraną na zasadzie swobody umów. Celem jest spełnienie świadczeń wzajemnych- pieniężnego po stronie Sponsora oraz niepieniężnego, które obowiązany jest spełnić Sponsorowany. W praktyce sprowadza się to do popularyzowania działalności Sponsora oraz informowania opinii publicznej o finansowaniu działalności Sponsorowanego przez Sponsora.

Co warto zawrzeć w umowie sponsorskiej

STRONY

Przy konstruowaniu umowy sponsorskiej, tak jak w przypadku każdej innej umowy, należy zacząć od określenia stron zobowiązania. W tym przypadku mamy do czynienia ze swobodą z pewnymi ograniczeniami. Po stronie Sponsora może znaleźć się osoba fizyczna, osoba prawna a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Sponsorowanym może być również każdy podmiot prawa- przy czym najczęściej jest nim osoba fizyczna lub fundacja. Należy pamiętać, że przepisy prawa w niektórych przypadkach przewidują również ograniczenia takie jak np. zakaz sponsorowania działalności zdrowotnej przez przedsiębiorstwa związane z działalnością tytoniową i alkoholową, po stronie Sponsorowanego znajdziemy ograniczenia w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne.

RODZAJ UMOWY

Po określeniu stron umowy należy wskazać rodzaj sponsoringu. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim, czy zobowiązanie zostanie spełnione jednorazowo, czy współpraca będzie długoterminowa. Jeżeli umowa zakłada wzajemne świadczenia przez okres czasu to należy go precyzyjnie określić.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Następnie należy określić prawa i obowiązki stron stosunku zobowiązaniowego. Ze względu na niemajątkowy charakter świadczonych usług i czynności na rzecz Sponsora- powinny być one bardzo precyzyjnie określone w umowie. Dzięki temu możliwe będzie egzekwowanie określonych zachowań od Sponsorowanego. Tutaj również powinien znaleźć się zapis o prawie do wykorzystania wizerunku Sponsorowanego oraz obowiązku dbania o dobre imię stron umowy. Warto również zawrzeć w umowie postanowienie o zakazie współpracy Sponsorowanego w okresie obowiązywania umowy z przedsiębiorstwami/ podmiotami prowadzącymi działalność konkurencyjną względem Sponsora. Zapis pozwoli uniknąć konfliktu interesów.
Następnym elementem umowy sponsorskiej jest określenie wynagrodzenia. W tym miejscu należy określić wysokość świadczenia pieniężnego lub jego rodzaj, numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywane wynagrodzenie oraz termin wykonania świadczenia przez Sponsora.

W umowie sponsorskiej warto również zawrzeć postanowienia o karze umownej w razie ewentualnych uchybień, o możliwości kontroli sposobu wykonywania zobowiązania przez Sponsorowanego, zachowaniu tajemnicy działalności Sponsora i Sponsorowanego oraz o zezwoleniu do korzystania z własności intelektualnej i przemysłowej Sponsora.

Umowa sponsorska wzór, czy dopasowana

Umowa sponsorska jest umową dwustronnie zobowiązującą więc dla odpowiedniego zabezpieczenia interesów jej stron lepiej będzie zawrzeć ją dopasowując do konkretnej sytuacji a nie posiłkując się dostępnymi wzorami. Należy natomiast pamiętać o elementach, które powinny się w takiej umowie znaleźć, by uniknąć sporów, które mogłyby się w przyszłości pojawić. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem zatem będzie skorzystanie z usług prawnych, w ramach których zapisy umowy dostosowane zostaną do jej przedmiotu.

Forma zawarcia Umowy Sponsorskiej

Ustawa nie przewiduje żadnej szczególnej formy zawierania umowy sponsorskiej. Dla ochrony interesów powinna ona być natomiast udokumentowana w formie pisemnej- szczególnie w przypadku kiedy jedną ze stron jest przedsiębiorca.

Podsumowanie

Umowa sponsorska nie została uregulowana w żadnym akcie prawnym, jej treść może być kształtowana zgodnie z zasadą swobody umów. Pamiętajmy jednak by w sposób należyty zabezpieczyć swoje interesy stosując odpowiednie postanowienia umowne.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!