Jak powinien wyglądać regulamin sklepu stacjonarnego?

Regulamin sklepu stacjonarnego powinien posiadać każdy przedsiębiorca, który oprócz sprzedaży internetowej, prowadzi również sprzedaż stacjonarną w swoim lokalu. Brak takiego regulaminu może spowodować nie tylko nieporozumienia z klientami, ale także sankcje prawne np. kary finansowe. W niniejszym wpisie omówimy więc, jakie elementy powinien zawierać regulamin sprzedaży w sklepie stacjonarnym, a także poruszymy kwestie RODO w sklepie stacjonarnym.

 

Obowiązki informacyjne sprzedawcy w sklepie stacjonarnym wskazane w ustawie o prawach konsumenta

Artykuł 8 ustawy o prawach konsumenta stanowi, że najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową (czyli jeszcze przed samym zawarciem umowy) sprzedawca ma obowiązek poinformować konsumenta, o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności, w sposób jasny i zrozumiały o:

  1. głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
  2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, i numerze, pod którym został zarejestrowany, adresie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, i numerze telefonu przedsiębiorstwa
  3. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a także wszystkich kosztów, które konsument jest zobowiązany ponieść
  4. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
  5. przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia;
  6. treści usług posprzedażnych i gwarancji;
  7. czasie trwania umowy lub – gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu – o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy;
  8. funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony;
  9. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. 

Co ważne, ustawa wskazuje, że informacje te powinny być przekazane konsumentowi jeszcze przed zawarciem umowy sprzedaży. Część z tych informacji będzie oczywiście wynikała z samych okoliczności zawierania umowy, np. cena produktu oraz jego właściwości będą podane na produkcie, jego opakowaniu lub w załączonej do niego instrukcji. Pozostałe informacje, jak np. procedura reklamacji z tytułu rękojmi czy gwarancji będzie musiała być podana w inny sposób.

Jak więc spełnić powyższe wymogi informacyjne? Tutaj dobrym rozwiązaniem będzie umieszczenie w widocznym miejscu w sklepie (np. przy kasie) tablicy informacyjnej zawierającej pozostałe wymagane przez ustawę informacje.

 

RODO w sklepie stacjonarnym – o czym musi poinformować sprzedawca stacjonarny? 

RODO, oprócz sklepu internetowego, obowiązuje także w sklepie stacjonarnym i także w tym wypadku należy spełnić wymagane rozporządzeniem obowiązki informacyjne względem klientów. 

Dane osobowe będą oczywiście przetwarzane rzadziej w przypadku sklepu stacjonarnego niż ma to miejsce w sklepie internetowym. Ich przetwarzanie będzie jednak koniecznością do obsługi złożonych reklamacji czy wystawiania klientom faktur. Należy pamiętać, że wizerunek jest również daną osobową, dlatego przetwarzanie danych ma miejsce również w przypadku stosowania monitoringu wizyjnego w sklepie stacjonarnym.

RODO nakłada więc kolejny zakres obowiązków informacyjnych na sprzedawcę stacjonarnego. Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia, administrator danych (czyli w tym wypadku sprzedawca stacjonarny) musi podczas pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą przekazać jej wszystkie poniższe informacje:

 

 1. swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela
 2. gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
 3. cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;
 4. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;
 5. informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
 6. gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.
 7. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 8. informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 9. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 10. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 11. informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
 12. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

 

Konsekwencje spowodowane brakiem regulaminu sklepu internetowego

Brak realizacji przez sprzedawcę obowiązku określenia i udostępnienia regulaminu, który zawierałby wymagane informacje wymagane z ustawy o prawach konsumenta oraz RODO może skutkować istotnymi sankcjami prawnymi.

Niedopełnienie obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o prawach konsumenta może spowodować:

  1. popełnienie wykroczenia zgodnie z art. 139b kodeksu wykroczeń zagrożonego karą grzywny
  2. naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, za które Prezes UOKiK może nałożyć karę finansową do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy (co ważne, wskazywane są tutaj tylko same przychody sprzedawcy, a nie dochody).

W przypadku RODO (RODO w sklepie stacjonarnym)nie spełnienie obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia może skutkować wniesieniem skargi do organu nadzorczego, a w ostateczności ryzykiem nałożenia znacznej kary finansowej – w przypadku najmniejszych naruszeń kara pieniężna może wynosić do 10 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 2 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.

Czy warto mieć tablicę informacyjną dla sklepu stacjonarnego?

Z uwagi na liczne wymogi informacyjne, które nakłada ustawa o prawach konsumenta oraz rozporządzenie RODO warto posiadać tablicę informacyjną w sklepie stacjonarnym (lub regulamin sklepu stacjonarnego wzór). Nie należy jednak kopiować tablic z innych sklepów, ponieważ nie tylko mogą nie być one dopasowane do prowadzonej przez nas działalności (zwłaszcza w aspekcie przetwarzania danych osobowych), ale także ich kopiowanie może stanowić naruszenie praw autorskich.

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy przygotowaniu i dostosowaniu tablicy informacyjnej dla swojego sklepu stacjonarnego lub masz pytania dotyczące prawnych aspektów prowadzenia sprzedaży w sklepie stacjonarnym – nasi prawnicy służą pomocą. Możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: kontakt@regulaminowo.pl.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!