Każda spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek posiadania strony internetowej. Obowiązek posiadania takiej strony wynika z przepisów prawa – zgodnie z art. 8[1] ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia ma obowiązek publikowania na swojej stronie internetowych określonych dokumentów prawnych dotyczących funkcjonowania spółdzielnie. A skoro strona internetowa jest obowiązkowa, to podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej obowiązkowy jest regulamin strony spółdzielni mieszkaniowej.

Obowiązek prawny posiadania strony internetowej przez spółdzielnie mieszkaniową

Strona internetowa w przypadku spółdzielni mieszkaniowych, to nie tylko znak czasów, ale także obowiązek prawny – zgodnie z art. 8[1] ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.

Powyższy przepis nakłada na spółdzielnię obowiązek prowadzenia strony internetowej i udostępnienia na niej  w/w dokumentów spółdzielni.

Regulamin strony spółdzielni mieszkaniowej – wymóg prawny

Wiemy już zatem, że spółdzielnia musi posiadać swoją stronę internetową. W tym wypadku właściciel tej strony, czyli spółdzielnia mieszkaniowa stanie się dla jej użytkowników usługodawcą. Co to oznacza w praktyce? Konieczne będzie określenie i udostępnienie regulaminu takiej strony internetowej. Jest to także wymóg prawny, który wynika z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wymóg ten jest zawarty w art. 8 powyższej ustawy:

Art. 8

1. Usługodawca:

  1. określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej ,,regulaminem”;
  2. nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

 

2. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

 

3. Regulamin określa w szczególności:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

a)  wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,

b)  zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

3)  warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4)  tryb postępowania reklamacyjnego.

 

4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.

 

W ust. 1 punkt 3 tego przepisu znajdziemy także minimalny zakres takiego regulaminu, to jest co powinien on w szczególności regulować. W praktyce traktujemy to jako minimum, a sam regulamin może być zdecydowanie bardziej rozbudowany – w zależności od funkcjonalności danej strony internetowej (np. możliwość logowania, sprawdzania sald, komunikacji ze spółdzielnią, czy też dokonywania wpłat).

Brak regulaminu lub regulamin z błędami – jakie są zagrożenia

Spółdzielnia staje się usługodawcą, a użytkownicy strony mają status konsumentów. Tym samym taki regulamin może podlegać kontroli tak jak każdy inny regulamin B2C – np. sklepu internetowego. Podobne są także zagrożenia – obecnie głównym zagrożeniem jest możliwość nałożenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kary finansowej w wysokości do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy – co w przypadku spółdzielni mieszkaniowej może stanowić spore obciążenie.

Taka kara może być nałożona w szczególności w dwóch przypadkach:

  • braku regulaminu lub braków informacyjnych w regulaminie
  • posiadania w regulaminie klauzul niedozwolonych

Czy członek spółdzielni może się domagać udostępnienia dokumentów spółdzielni na jej stronie

Tak, członek spółdzielni może się domagać udostępnienia dokumentów spółdzielni na jej stronie internetowej. Potwierdzenie tego uprawnienia zostało także potwierdzone przez Sąd Apelacyjny w Warszawie (wyrok z dnia 16 czerwca 2015 r., I ACa 1530/14) – Nie można zgodzić się ze stanowiskiem że obowiązek spółdzielni mieszkaniowej określony w art. 8[1] § 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) nie rodzi roszczenia cywilnego po stronie członka spółdzielni. Powołany przepis niewątpliwie nakazuje spółdzielni („powinny być udostępnione”) udostępnianie na stronie internetowej dokumentów tam enumeratywnie wymienionych. Adresatami tej normy prawnej są, poza spółdzielniami mieszkaniowymi (jako zobowiązanymi), członkowie tych spółdzielni, jako uprawnieni. Oni też, wobec braku szczególnego przepisu, są na zasadach ogólnych uprawnieni do sądowego dochodzenia swych praw, w drodze procesu.

Podsumowanie

Spółdzielnia musi posiadać i stronę internetową i regulamin takiej strony. Z uwagi na znaczne ryzyka związane z brakiem regulaminem lub błędami, które mogą się przydarzyć przy okazji jego samodzielnego tworzenia, warto powierzyć to zadanie specjaliście.

Nasi prawnicy są do Państwa dyspozycji i chętnie pomogą przy przygotowaniu takiego regulaminu strony spółdzielni mieszkaniowej.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!