Jak powinien wyglądać profesjonalny regulamin hostingu i dlaczego warto powierzyć jego przygotowanie naszym prawnikom? O tym piszemy poniżej.

Hosting jest szczególnego rodzaju usługą elektroniczną polegająca zasadniczo na udostępnieniu usługobiorcy powierzchni serwera wydzielonego dla niego przez usługodawcę do utrzymywania plików usługobiorcy oraz możliwości przesyłu danych do i z Internetu za jego pośrednictwem. Usługa hostingu może być wzbogacana o dodatkowe elementy oraz świadczenia ze strony usługodawcy – jak np. zapewnienie określonych parametrów, dostępności, czy też np. dokonywanie kopii zapasowych.

Regulamin hostingu, a wymogi prawne

Szczegółowe warunki świadczenia usług hostingowych określa regulamin świadczenia takich usług. Konieczność jego posiadania, to nie tylko dobra wola usługodawcy i ułatwienie dla zawierania umów, ale także wymóg wynikający z przepisów prawa. Hosting jako usługa elektroniczna podlega przepisom ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która wymaga w przypadku świadczenia tego typu usług określenia ich regulaminu – wynika to z art. 8 tejże ustawy.

Wspomniany przepis prawa określa też minimalny zakres takiego regulaminu, to jest:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

4) tryb postępowania reklamacyjnego.

Dodatkowo usługodawca obowiązany jest nieodpłatnie udostępnić ten regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

Co powinien zawierać dobry regulamin świadczenia usług hostingowych

Ustawowe minimum w przypadku regulaminu hostingu może być nie wystarczające. Usługa ta jest podstawową usługą dla działania innych usług świadczonych z kolei przez usługobiorców – np. dla sklepów lub serwisów internetowych utrzymywanych na hostingu naszego usługodawcy. Jest to dość skomplikowana usługa i niesie ona różnego rodzaju zagrożenia oraz ryzyka, przed którymi warto się zabezpieczyć. 

Dlatego właśnie warto dobrze przygotować regulamin świadczenia tego typu usług aby uniknąć późniejszych nieprzyjemnych sytuacji, które zapewne się zdarzą – chociażby w wyniku awarii technicznych, czy umyślnych działań osób trzecich.

Zanim przejdziemy do opisywania, co może się jeszcze znaleźć w regulaminie hostingu, to warto jeszcze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nasza usługa będzie kierowana do przedsiębiorców, czy też do konsumentów, czy też do obu tych grup klientów. Odpowiedź na to pytanie ma istotny wpływ na kształt przyszłego regulaminu i możliwość ograniczenia ryzyk po stronie usługodawcy. W przypadku konsumentów zawsze należy pamiętać przy formułowaniu wszelkich ograniczeń w kontekście klauzul niedozwolonych. Jest to znaczące ograniczenie po stronie usługodawcy, aczkolwiek dobrze napisany regulamin pozwala możliwie zminimalizować ryzyko nie naruszając jednocześnie przepisów dotyczących klauzul niedozwolonych.

Przejdźmy do samego regulaminu hostingu –  w naszej praktyce regulujemy zazwyczaj w tego typu regulaminach następujące kwestie:

  1. definicje – zapisy te pozwalają usystematyzować regulamin oraz sprawić aby był bardziej czytelny i zrozumiały;
  2. ogólne warunki korzystania z serwisu;
  3. wskazanie usług elektronicznych dostępnych w serwisie, w tym usługi hostingu;
  4. określenie szczegółowych warunków korzystania z usług elektronicznych, w tym z usługi hostingu;
  5. opisanie procedury zakupu hostingu oraz dostępnych metod płatności;
  6. dane kontaktowe i tryb postępowania reklamacyjnego;
  7. zapisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy oraz pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów (wymagane w przypadku konsumentów);
  8. dodanie specyficznych zapisów dotyczących usług hostingu, jak np. przerwy techniczne, polityka kopii zapasowych, dostępność i rekompensaty z tym związane;
  9. zapisy dotyczące praw autorskich oraz postanowienia końcowe;

Powyższe zapisy to praktyczne minimum przy tego typu regulaminie. Aczkolwiek zawsze dany regulamin powinien także uwzględniać konieczne zapisy dotyczące danego rodzaju hostingu – np. hostingu dla gier, czy kopii zapasowych – mogą one powodować konieczność wprowadzenia dodatkowych zapisów zabezpieczających usługodawcę. 

Podsumowanie

Dobrze przygotowany regulamin pozwala na nieprzerwane funkcjonowanie serwisu i należyte zabezpieczenie interesów zarówno usługodawcy, jak i usługobiorcy. Rolą prawnika jest aby taki regulamin ułatwiał, a nie utrudniał prowadzenie serwisu i świadczenie usług za jego pośrednictwem.

 

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!