Umowa najmu okazjonalnego jest ważna, ponieważ najem okazjonalny lokalu jest szczególną formą najmu uregulowaną w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 150).
Najem okazjonalny różni się od znanego z kodeksu cywilnego najmu tym, że jest rozwiązaniem bardziej korzystnym dla wynajmującego.

 

Umowa najmu okazjonalnego lokalu – wzór

Tworząc umowę najmu okazjonalnego lokalu warto posłużyć się pewnym schematem a nie wzorami dostępnymi w internecie (pamiętajmy, że często są one sporządzone błędnie albo niewłaściwie zabezpieczają strony umowy). Poniżej zamieszczamy postanowienia, o których należy pamiętać przy sporządzaniu umowy:

 

STRONY

Stronami umowy są wynajmujący oraz najemca. Wynajmującym może być osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, będąca właścicielem lokalu. Najemcą natomiast może być jedynie osoba fizyczna. Strony powinny być w umowie wskazane precyzyjnie, tak aby w momencie powstania ewentualnego problemu nie było żadnych wątpliwości.

 

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy najmu okazjonalnego może być jedynie lokal przeznaczony do celów mieszkaniowych. Należy dokładnie go określić i wskazać w jakim jest stanie- jest to istotne, ponieważ jeżeli w przyszłości powstałyby uszkodzenia lokalu, strony mogłyby stwierdzić czy istniały one jeszcze przed czy po zawarciu umowy, co mogło by stwarzać podstawy do dochodzenia roszczeń Wynajmującego.

 

CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa najmu okazjonalnego może zostać zawarta jedynie na czas oznaczony, nieprzekraczający 10 lat. Termin stanowi zabezpieczenie dla Wynajmującego, że po upływie tego okresu, lokal z powrotem odzyska.

 

CZYNSZ I KAUCJA

Elementami, które powinny znaleźć się w umowie najmu okazjonalnego lokalu jest również określenie wysokości czynszu oraz kwoty stanowiącej kaucję. Strony w umowie powinny również zawrzeć termin w jakim Najemca zobowiązany będzie wpłacać Wynajmującemu czynsz, w jaki sposób- w sposób gotówkowy czy przelewem, oraz gdy transakcja będzie odbywała się w formie bezgotówkowej, wskazać rachunek bankowy do wpłat.
Strony mogą również ustalić wysokość kaucji, która będzie stanowiła zabezpieczenie dla Wynajmującego roszczeń wynikających z najmu lokalu lub z ewentualnych szkód wyrządzonych po podpisaniu umowy . Należy jednak pamiętać, że nie może ona przekroczyć sześciokrotności miesięcznego czynszu za najem, obliczanej według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Wynajmujący ma obowiązek zwrócić kaucję Najemcy w ciągu miesiąca po opróżnieniu przez niego lokalu lub nabyciu przez niego własności nieruchomości, po potrąceniu należności Wynajmującego z tytułu najmu lokalu.

 

Co jeżeli Najemca nie chce opróżnić lokalu?

W przypadku gdy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego Najemca nie będzie chciał dobrowolnie opuścić lokalu, Wynajmujący ma prawo doręczyć mu żądanie opróżnienia nieruchomości, sporządzone na piśmie z urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. W żądaniu podany zostaje termin, w którym Najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal. Termin ten nie może być jednak krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania Najemcy. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu Wynajmujący może zwrócić się do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. W przypadku najmu okazjonalnego eksmisję można stosować do każdego oraz w każdym czasie- oznacza to, że Wynajmującego nie obowiązuje okres ochronny od 1 listopada do 31 marca oraz ma on możliwość stosowania jej choćby do kobiet w ciąży czy małoletnich.

 

Podsumowanie

Najem okazjonalny lokalu jest rozwiązaniem dużo bardziej korzystnym dla Wynajmującego. Wypowiedzenie umowy najmu “zwykły” często przysparza wiele problemów właścicielowi ze względu na egzekucję. W przypadku najmu okazjonalnego ochrona lokatorów nie wiąże Wynajmującego.

 

Zapraszamy na naszego bloga, gdzie znajdziesz artykuły, które mogą Cię zainteresować. Pobierz również za darmo niezbędnik sprzedawcy.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!