Zamierzasz zorganizować konkurs na facebooku lub w swoim sklepie internetowym? Poniżej znajdziesz kilka informacji, przydatnych przy jego organizacji. Omawiamy prawne aspekty organizacji konkursu internetowego na stronie internetowej lub serwisie Facebook.

Czy konkurs na facebooku to gra hazardowa, kwestia regulaminu

Pierwszym etapem organizacji konkursu powinno być rozważenie jego formy. Kwestia ta wbrew pozorom ma ogromne znaczenie z prawnego punktu widzenia – stanowi ona punkt wyjścia do rozważenia jakie przepisy znajdą zastosowanie do naszego konkursu. W grę wchodzą dwie możliwości – konkurs może stanowić grę hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych bądź też konkurs nie będący grą hazardową.

Czym jest gra hazardowa

Do gier hazardowych zalicza się gry losowe, zakłady wzajemne oraz gry na automatach. Poniżej opiszemy czym charakteryzuje się każdy z rodzajów gry hazardowej – jeżeli zasady Twojego konkursu podpadają pod któreś z poniższych to mamy do czynienia z grą hazardową. Wtedy obowiązany jest wypełnić szereg obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 ze zm.) Natomiast jeżeli poniżej nie znajdziesz zasad planowanego przez siebie konkursu to zastosowanie znajdą tutaj ogólne przepisy.

Gry losowe stanowią:

 1. gry liczbowe – gry, w których wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranych zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek, oraz gra liczbowa keno, w której wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, a wysokość wygranych stanowi iloczyn wpłaconej stawki i mnożnika ustalonego dla poszczególnych stopni wygranych;
 2. loterie pieniężne, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne;
 3. gra telebingo, w której uczestniczy się przez nabycie dowodu udziału w grze zawierającego przypadkowe zestawy liczb lub znaków z góry ustalonego zbioru liczb lub znaków, przeprowadzana na skalę ogólnokrajową z losowaniem nadawanym jako audycja telewizyjna, a podmiot urządzający grę oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;
 4. gry cylindryczne, w których uczestniczy się w grze przez wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranej zależy od określonego z góry stosunku wpłaty do wygranej, zaś wynik gry ustalany jest za pomocą urządzenia obrotowego;
 5. gry w karty: black jack, poker, baccarat;
 6. gry w kości;
 7. gra bingo pieniężne, w której uczestniczy się przez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane pieniężne, których wysokość zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek;
 8. gra bingo fantowe, w której uczestniczy się przez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;
 9. loterie fantowe, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;
 10. loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;
 11. loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez:
 • odpłatne połączenie telefoniczne lub
 • wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej

– a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Z kolei zakłady wzajemne to zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu:

 1. wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek – totalizatory;
 2. zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej – bukmacherstwo.

Natomiast do gier na automatach zalicza się:

 1. gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości.
 2. gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy.

Pamiętajmy, że prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych i gry telebingo stanowi monopol państwa.

Regulamin konkursu na facebooku

Po podjęciu decyzji dotyczącej formy konkursu i ocenie czy będzie on zaliczał się do gier hazardowych w rozumieniu ustawy, czy też nie konieczne jest ustalenie regulaminu konkursu. Regulamin konkursu określa zasady przeprowadzenia konkursu.

Szczegółowe kwestie dotyczące klauzul niedozwolonych i regulaminu konkursu będącego grą hazardową znajdziesz w tutaj – Czy regulamin loterii promocyjnej może zawierać klauzule niedozwolone

Jeżeli nasz konkurs będzie zaliczał się do grupy gier hazardowych objętych monopolem państwa (gra liczbowa, loteria pieniężna, gra telebingo) wówczas jego regulamin winien spełniać wymogi określone w ustawie i zostać zatwierdzony przez Ministra Finansów. Z kolei zezwolenia na urządzenie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub loterii promocyjnej oraz zatwierdzenia regulaminu tych gier dokonuje dyrektor izby celnej, na którego obszarze właściwości będzie urządzana dana gra a w przypadku gdy gry przeprowadzane będą na terenie właściwości kilku izby celnych – dyrektor izby celnej właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy. Powyższych wymogów nie muszą spełniać regulaminy pozostałych konkursów, t.j. nie będących grą hazardową. 

Poniżej znajdziemy ustawowe wymogi dot. regulaminu gier hazardowych:

Regulamin gry hazardowej (poza loterią fantową i promocyjną – o czym poniżej) oraz regulamin turnieju
gry pokera określa:

 1. nazwę podmiotu urządzającego grę lub turniej;
 2. szczegółowe warunki i zasady gry lub turnieju, w tym określenie wygranych, terminu oraz miejsca gry lub turnieju;
 3. prawa i obowiązki uczestników gry lub turnieju;
 4. tryb i terminy rozpatrywania reklamacji oraz tryb i termin zgłaszania roszczeń
 5. zgłaszanych przez uczestników gry lub turnieju;
 6. wysokość kapitału gry lub turnieju, przeznaczonego do natychmiastowej wypłaty wygranych.

Regulamin loterii fantowej lub gry bingo fantowe określa:

 1. nazwę gry;
 2. nazwę podmiotu urządzającego grę;
 3. wskazanie organu wydającego zezwolenie;
 4. obszar, na którym będzie urządzana gra, oraz miejsce i termin losowania nagród;
 5. liczbę losów lub kartonów przeznaczonych do sprzedaży;
 6. cenę jednego losu lub kartonu;
 7. sposób prowadzenia gry;
 8. sposób zapewnienia prawidłowości urządzania gry;
 9. terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów lub kartonów;
 10. cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, na który zostanie przeznaczony dochód z gry;
 11. sposób i termin ogłaszania wyników;
 12. miejsce i termin wydawania wygranych;
 13. tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;
 14. liczbę i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody oraz procentowe określenie wartości fantów w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub kartonów.

Regulamin loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej określa:

 1. nazwę loterii;
 2. nazwę podmiotu urządzającego loterię;
 3. wskazanie organu wydającego zezwolenie;
 4. zasady prowadzenia loterii;
 5. obszar, na którym będzie urządzana loteria;
 6. czas trwania loterii;
 7. sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród;
 8. sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii;
 9. sposób i termin ogłaszania wyników;
 10. miejsce i termin wydawania wygranych;
 11. tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;
 12. wartość puli nagród;
 13. w przypadku loterii promocyjnej – termin rozpoczęcia i zakończenia

W przypadku tworzenia regulaminu takich konkursów również możemy się pomocniczo kierować powyższym wyliczeniem, aczkolwiek należy uważać żeby nasz konkurs nie spełnił wymagań gry hazardowej.

[su_highlight bg=”#DDFF99″ color=”#000000″]WAŻNE! [/su_highlight] Przy organizacji konkursów niebędących grą hazardową należy jednak pamiętać o jednej bardzo istotnej kwestii, że postanowienia pozostałych regulaminów, które nie są zatwierdzane przez właściwe organy, mogą podlegać kontroli sądów powszechnych pod kątem istnienia klauzul niedozwolonych.

Regulamin konkursu na Facebooku

Niezależnie od powyższego organizując konkurs na Facebook’u powinniśmy przestrzegać zasad przeprowadzania konkursów wynikających z regulaminu portalu Facebook. Zgodnie z zapisami regulaminu Facebook (pkt E Regulaminu), w regulaminie konkursu powinny być zawarte następujące informacje:

(i) zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika – oświadczenie to, by nie zostało potraktowane jako klauzula niedozwolona powinno przykładowo zawierać oświadczenie organizatora konkursu, że za wszelkie spory powstałe w wyniku konkursu ponosi odpowiedzialność wyłącznie jego organizator – co wyklucza wówczas odpowiedzialność serwisu Facebook.

(ii) oświadczenie, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Dodatkowo, w regulaminie wskazano, że do przeprowadzania konkursów Facebooku nie można wykorzystywać prywatnych osi czasu (np. niedozwolone jest stosowanie rozwiązań typu „udostępnij na swojej osi czasu, aby wziąć udział w promocji” lub „udostępnij na osi czasu znajomego, aby uzyskać dodatkowe udziały w promocji”).

Nadto, organizując konkurs należy pamiętać, że  uczestnikami konkursu mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, czyli osoby pełnoletnie. Ewentualnie jeżeli nasz konkurs jest kierowany również do młodszej grupy odbiorców- mogą być nimi osoby które ukończyły 13 rok życia (czyli osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych) po uzyskaniu zgody rodziców/ opiekunów prawnych. Informacja ta powinna znaleźć się również w regulaminie konkursu.

Masz pytania do tego artykułu? Napisz do nas kontakt@regulaminowo.pl albo w komentarzu poniżej.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!