Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego to jego serce prawne umożliwiające mu sprawne funkcjonowanie. Dobrze przygotowany regulamin serwisu to przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo i wygodę zarówno właściciela serwisu, jak i jego jego użytkowników. Dlatego też każdy przygotowywany przez nas regulamin dopasowywany jest indywidualnie do właściwości danego serwisu oraz wymagań jego właściciela. 

Czy regulamin serwisu jest wymagany przez przepisy polskiego prawa

Z uwagi na ryzyko związane z posiadaniem klauzul niedozwolonych w regulaminie przedsiębiorcy co raz częściej pytają nas, czy posiadanie regulaminu jest w ogóle wymagane przez przepisy prawa. Odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca. W zasadzie każdy serwis internetowy świadczy jakieś usługi elektroniczne (są to usługi świadczone drogą elektroniczną), np. konto użytkownika, czy też dedykowana platforma do składania zamówień.

W przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną przepisy prawa wymagają aby usługodawca, czyli podmiot świadczący te usługi udostępnił użytkownikom regulamin. Podstawą prawną stanowi tutaj art. 8 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych, który też wskazuje minimalne wymagania co do zakresu takiego regulaminu, o czym piszemy w dalszej części.

Poza powyższą ustawą przepisy szczególne również mogą nakładać obowiązek posiadania regulaminu, np. prawo telekomunikacyjne albo tzw. ustawa antyhazardowa w przypadku gier losowych. Dlatego też przed rozpoczęciem prac nad regulaminem niezbędna jest analiza przepisów prawa związanych z działaniem danego serwisu.

Co powinien zawierać regulamin serwisu internetowego?

Tak jak wspomnieliśmy wyżej art. 8 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych wskazuje minimalne wymagania co do zakresu regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Możemy tutaj wskazać:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
4) tryb postępowania reklamacyjnego.

Każdy z tych punktów wymaga indywidualnego dopasowania do danego serwisu. Poza tymi elementami warto w regulaminie zawrzeć szereg zapisów informacyjnych mających na celu spełnienie wymogów informacyjnych. Dobrze, jeżeli większość tych informacji jest zrozumiale podana w jednym miejscu, dzięki czemu usługodawca może później w łatwy sposób wykazać fakt poinformowania użytkownika o np. prawie odstąpienia od umowy.

Jakie zagrożenia niesie ze sobą nieprawidłowy regulamin serwisu internetowego?

Regulamin stanowi wzorzec umowy i jako taki podlega kontroli pod kątem klauzul niedozwolonych (oczywiście przyjmujemy tutaj, że użytkownikami serwisu są również konsumenci). Jest to jedno z podstawowych zagrożeń związanych z regulaminem. Należy zwrócić uwagę, iż posiadanie klauzuli niedozwolonej to dwojakie ryzyko – po pierwsze należy się liczyć z wytoczeniem powództwa o uznanie danego postanowienia za niedozwolone, a po drugie możliwe jest uznanie posiadanie w regulaminie klauzuli niedozwolonej za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów (co z kolei może kosztować nawet do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy).

Innym zagrożeniem jest to o czym już wspominaliśmy, a mianowicie braki informacyjne – w razie nie zawarcia w regulaminie wymaganych elementów może to być również uznane za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Poza wskazanymi wyżej dwoma zagrożenia regulamin, który jest np. nieczytelny, budzi wątpliwości, nie przewiduje i nie zapobiega dobrze możliwym sytuacjom konfliktogennym albo możliwym jego naruszeniom będzie stanowił w późniejszym etapie działania serwisu utrudnienie w jego funkcjonowaniu.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!