Nie sposób wymienić wszelkich możliwości jakie daje forum. Poczynając od spełnienia funkcji rozrywkowej, przez informacyjną, po czysto biznesowej. Zakładając forum lub mając już założone forum należy pamiętać o jego bardzo istotnym elemencie jakim jest jego regulamin.

Jaki jest cel tworzenia regulaminu forum?

Regulamin forum internetowego ma na celu przede wszystkim porządkować prowadzoną dyskusję, zapewniać bezpieczeństwo korzystającym, jak również samemu założycielowi forum.

Ogólnie poruszając kwestię forum można wymienić ich kilka rodzajów, jak np.: forum anonimowe, forum restrykcyjne, forum prywatne. To oczywiście przykłady i występuje wiele form pośrednich. Podane rozróżnienie wiąże się chociażby z kwestią dostępności forum czy danych rejestracyjnych, które należy podać by móc w dyskusji uczestniczyć. Niezależnie od tego zasady takiego forum musi regulować regulamin. Podobnie w kwestii odpłatności. Forum może przewidywać opłatę za możliwość korzystania z niego co również powinno zostać wyraźnie wskazane, z określeniem form płatności.

Obowiązki założyciela forum

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nakłada na właściciela forum pewne obowiązki. Nie ulega wątpliwości, że zakładając forum zaczynamy świadczyć usługę, udostępniając innym miejsce do dyskusji. I tak Ustawa narzuca określenie:

 1. warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, do czego zobowiązuje art. 8 Ustawy (czyli nasz regulamin forum);
 2. zasad ochrony metadanych, do czego zobowiązują art. 172 i 173  ustawy Prawo telekomunikacyjne (polityka cookies);
 3. zasad przetwarzania danych osobowych usługobiorców, do czego zobowiązuje w szczególności art. 13 RODO (polityka prywatności).

Treść regulaminu

Mówiąc o regulaminie forum mamy do czynienia ze swoistym wzorem umowy. To regulamin będzie zawierał najważniejsze postanowienia. Taki charakter regulaminu zobowiązuje do umożliwienia zapoznania się każdego użytkownika forum z jego treścią. Każdy przystępując do dyskusji na forum powinien uprzednio zaakceptować regulamin po jego przeczytaniu, wówczas jego postanowienia będą go obowiązywały. Dlatego warto zadbać by przed skorzystaniem z forum przy użyciu checkboxa korzystający potwierdził, że zapoznał się z treścią regulaminu.

Niezbędna treść regulaminu oprócz wskazanych obowiązków wynikających z ustawy powinna zawierać informacje o:

 • danych osobowych właściciela z danymi kontaktowymi, a jeżeli właścicielem jest firma – dane tej firmy,
 • warunkach świadczenia usług,
 • warunkach zawierania i rozwiązywania umowy,
 • zasadach prowadzenia postępowania reklamacyjnego.

Wskazane powyżej elementy regulaminu wiążą się z obowiązkami właściciela forum względem korzystających. Nie zapominajmy, że regulamin ma również na celu zapewnienie porządku podczas dyskusji i dlatego dobry regulamin forum nie obejdzie się bez określenia dopuszczalnych treści. Na właścicielu forum spoczywa obowiązek informacyjny co do wskazania treści zakazanych, niezgodnych z prawem lub mogących zaburzać prawidłowe korzystanie z forum. Korzystający powinni zostać poinformowani także o obowiązku umieszczania treści z poszanowaniem dla przepisów prawa, jak i praw osób trzecich. W tym mieści się również kwestia publikowania treści, do których prawa autorskie przysługują innym osobom.

Przetwarzanie danych osobowych

Świadczenie usług drogą elektroniczną nierozerwalnie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Dostawcy usług świadczonych na odległość posiadają – co do zasady – status administratorów danych osobowych a zatem muszą podejmować środki celem ochrony danych osobowych. I tak w regulaminie w zakresie RODO właściwe forum zamieszcza informacje o:

 • swojej tożsamość i dane kontaktowe,
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych o ile cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania,
 • informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców,
 • informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli faktycznie tego dokonujemy.

Podsumowanie

Regulamin forum internetowego jest konieczny do jego funkcjonowania. Nie ulega wątpliwości, że jego treść absolutnie nie należy do oczywistych. Stworzenie dobrego regulaminu musi uwzględniać szereg przepisów wynikających z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy prawo telekomunikacyjne, RODO, Ustawy o prawach konsumentów. Należy pamiętać, że niedopełnienie tych obowiązków może wiązać się z znacznymi sankcjami finansowymi, dlatego nie należy tego lekceważyć. Aby mieć pewność, że nie dotknie nas odpowiedzialność za niewłaściwie sformułowany regulamin warto w tym zakresie skorzystać z porady eksperta.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!