Ciekawą formą reklamy jest organizacja konkursu. Organizując konkurs warto zastanowić się nad jego formą. Organizacja konkursu wiąże się nierozerwalnie ze stworzeniem stosownego regulaminu konkursu. Warto zwrócić uwagę, że jego treść będzie zależała od wielu czynników. Ciekawym przypadkiem jest organizacja konkursu z elementem losowym. I nad omówieniem regulaminu takiego konkursu postaramy się skupić w niniejszym artykule.

Konkurs a loteria

Na wstępie warto podkreślić, że od strony formalnej konkurs jest rozwiązaniem prostszym aniżeli konkurs, w którym występuje element losowy. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z grą losową. Mówiąc natomiast o grze losowej mamy na myśli wszelkiego rodzaju loterie i to niezależnie od sposobu losowania, jak np. ręcznego, cyfrowego czy przy użyciu innych urządzeń losujących. Zasadniczym elementem gry losowej jest zależność jej wyniku od przypadku, a nie wyłącznie od umiejętności gracza. Wynik gry jest nieprzewidywalny z punktu widzenia możliwości grającego.

Zauważyć należy, iż zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o grach hazardowych, grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin konkursu z elementem losowym. Zatem jeżeli na którymś etapie wyłonienie uczestników lub zwycięzców będzie następowało w wyniku losowania, czyli w drodze przypadku, zastosowanie znajdzie wskazana powyżej ustawa.

Z praktyki wynika, że sądy nie mają wątpliwości, że wprowadzenie różnych elementów dodatkowych (np.: elementu wiedzy czy zręczności), mających stworzyć pozory braku losowości, nie pozbawia gry co do zasady, charakteru losowego, jeśli w konsekwencji wynik całej gry zależy od przypadku.

Wybór wygrywających powinien leżeć w gestii komisji. Dzięki temu wyklucza się element losowości. Jest to wprawdzie spore uproszczenie i mimo powołania komisji należy uważać, czy organizowany konkurs to już nie loteria.

Wymagania przewidziane dla loterii

Zatem jeżeli decydujemy się na organizowanie konkursu mając świadomość jego losowego charakteru, czyli w gruncie rzeczy organizujemy loterię, należy zwrócić uwagę na przepisy prawa, które nakładają na nas pewne obowiązki.

Zatem przed przystąpieniem do organizacji gry losowej należy:

  1.       Złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na loterię promocyjną do izby administracji skarbowej, właściwej według obszaru, na którym loteria        ma być organizowana,
  2.       Złożyć bankową gwarancję wypłaty nagród,
  3.       Przedłożyć dokument potwierdzający legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii,
  4.       Przedłożyć projekt regulamin konkursu z elementem losowym, który określa co najmniej:

-nazwę loterii,

-nazwę podmiotu urządzającego loterię,

-wskazanie organu wydającego zezwolenie,

-zasady prowadzenia loterii,

-obszar, na którym będzie urządzana loteria,

-czas trwania loterii,

-sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród,

-sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii,

-sposób i termin ogłaszania wyników,

-miejsce i termin wydawania wygranych,

-tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń,

-wartość puli nagród,

-w przypadku loterii promocyjnej – termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.

  1.       Przedłożyć zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
  2.       Przedłożyć zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
  3.       Przedłożyć zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą należności celnych.

Co istotne, wniosek taki należy złożyć na co najmniej 2 miesiące przed planowanym terminem loterii. Dyrektor izby skarbowej weryfikuje taki wniosek i w razie braków wzywa do ich uzupełnienia a w razie wątpliwości do złożenia stosownych wyjaśnień. Zezwolenie jest ważne przez 2 lata.

Postępowanie niestety jest odpłatne. I tak opłata wynosi 10 % wartości puli nagród nie mniej jednak niż połowa kwoty bazowej. I tak od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. kwota bazowa wynosi 4.512,41 zł

Kary

Należy wskazać, że organizacja loterii bez przejścia powyższej procedury jest karana. I tak Za urządzanie gry hazardowej bez zezwolenia lub bez dokonania zgłoszenia może zostać nałożona kara w wysokości do 100 % przychodu uzyskanego z urządzanej gry. Natomiast stosownie do art. 107 § 1 kodeksu karnego skarbowego, kto to wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi grę losową, grę na automacie lub zakład wzajemny, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. Dodatkowo, w przypadku skazania sprawcy za to przestępstwo, sąd może orzec środek karny zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Ku przestrodze warto wskazać, że w 2021 r. maksymalna kara grzywny jaką może nałożyć sąd wynosi 26 879 997,60 zł. Mimo, że kwota ta zdaje się abstrakcyjna to jednak tak surowa kara jest faktem.

Podsumowanie

Organizacja konkursu z elementem losowym stanowi dość wymagające przedsięwzięcie. Podkreślam, że nie jest to zadanie niemożliwe i jeżeli jest właściwie przeprowadzone, ryzyko nie jest większe nie w przypadku zwykłego konkursu. Warto jednak zaczerpnąć rady eksperta w zakresie przejścia procedury zezwalającej jak i konstrukcji regulaminu, wówczas z łatwością unikniemy komplikacji. Warto skorzystać z pomocy, jeżeli nie jesteśmy pewni czy organizujemy konkurs czy może mamy już do czynienia z loterią.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!