Posiadając regulamin sklepu internetowego możemy spotkać się z koniecznością jego zmiany. Zmiana regulaminu w sklepie internetowym, może być spowodowana szeregiem przyczyn, zależnych bezpośrednio od przedsiębiorcy, jak również zmieniających się warunków rynkowych. Do wspomnianych warunków rynkowych możemy zaliczyć przede wszystkim zmianę przepisów prawnych dotyczących handlu przy użyciu Internetu, jak również dobrych obyczajów panujących w obrębie sfery handlu.

Regulamin sklepu internetowego – kiedy należy (i można) go zmienić

Przede wszystkim regulamin może być zmieniony jedynie w sytuacji, gdy klauzula o jego zmianie została w nim zawarta (tzn. przedsiębiorca już w samym regulaminie przewidział możliwość jego zmiany), a ponadto regulamin powinien wskazywać ważne przyczyny zmian – bez tego wskazania zapis może być uznany za niedozwolony. Ważne przyczyny to przyczyny obiektywnie istotne dla dokonania zmiany konkretnego regulaminu.

Ważne!

Zgodnie z art. 385[3] kodeksu postępowania cywilnego w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie.

Regulamin należy zmienić wówczas, gdy następują istotne zmiany z zakresie prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, to znaczy jeśli zmienia się jej profil, wprowadzane są nowe usługi, czyli zmieniany jest zakres, czy też wprowadzane zostają udogodnienia zawiązane z zawiązywaniem i rozwiązywaniem umowy.

Przyczyną zmiany regulaminu jest także zmiana danych adresowych przedsiębiorcy, zmiana firmy (nazwy) przedsiębiorstwa. Bardzo często przedsiębiorcy zmieniają formy prawne, co również zmusza do zmiany regulaminu. Także wszelkie zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem sklepu, a mające związek z konsumentem (na przykład zmiana przeglądarki Internetowej, którą należy użyć w celu zapoznania się z regulaminem) powinny być uwzględnione w regulaminie. Z względu na fakt, że regulamin musi udostępniony usługobiorcy przed zawarciem umowy, tak by mógł się on zapoznać z wszelkimi jego zapisami, to w interesie sprzedawcy leży, by regulamin był aktualny. Wiąże się to również z konsekwencją niezwiązania konsumenta z informacją, której mu nie udostępniono.

Ważna przyczyną jest również zmieniające się prawo, które w dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego ulega częstym zmianom, ze względu na postęp technologiczny oraz co za tym idzie technologizację prawa. Dlatego tez istotne jest, by przedsiębiorca na bieżąco śledził zmiany następujące w przepisach prawnych lub zlecał te czynności profesjonalnym podmiotom.

Zmiana regulaminu sklepu internetowego, a rejestr klauzul niedozwolonych

Pochodna zmian w prawie oraz obyczajach handlowych to pojawianie się coraz to nowych klauzul abuzywnych, czyli niedozwolonych klauzul umownych, które bardzo często pojawiają się w regulaminach sklepów internetowych. Wynika to zazwyczaj z niewiedzy przedsiębiorców lub też braku respektowania przez nich obowiązującego prawa. Co więcej niedozwolonych klauzul ciągle przybywa, co jest związane przede wszystkim z dużą konkurencją, niewiedzą dotyczącą zastosowania przepisów, które niejednokrotnie są niejasne oraz chęcią oszczędności kosztem konsumentów.

Rejestr klauzul niedozwolonych jest na stornie UOKiK (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) pod adresem. Sprawdzając swój regulamin można również korzystać z wyszukiwarki klauzul niedozwolonych KlauzuleNiedozwolone.pl.

Klauzule niedozwolone mogą mieć różną postać i różnie wiązać się z niedozwolonymi praktykami stosowanymi przez nieuczciwych przedsiębiorców. Do najpopularniejszych klauzul niedozwolonych związanych ze zmianami regulaminu należą:

„Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby pozwanego”,

„Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie od dnia udostępnienia ujednoliconego tekstu na stronie www………..pl

„Zmiana regulaminu. Sklep ………….. zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez
wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www………….pl

„Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej …………..,chyba że postanowienia niniejszego regulaminu stanowią inaczej” (§ 12 pkt 8 regulaminu),

„Zmiana regulaminu nie stanowi zmiany warunków umowy” (§ 12 pkt 7 regulaminu)”,

„Firma „xxxxx” zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W takim przypadku informacja na temat przekazania lub zlecenia wraz z informacjami o podmiocie, na rzecz którego dokonano przekazania, podane zostaną w momencie logowania się do Serwisu”.

Podany powyżej przykłady to tylko ułamek istniejących w obrocie handlowym niedozwolonych klauzul umownych, których pojawienie się lub funkcjonowanie w regulaminach każdego przedsiębiorcy, powinny być podstawą do jego natychmiastowej zmiany, gdyż w przeciwnym razie można narazić się na odpowiedzialność finansową ze strony wspomnianego UOKiK.  Dlatego też warto na bieżąco monitorować swój regulamin sklepu internetowego.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!