Regulamin sklepu na platformie Allegro

Jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz sprzedaż za pośrednictwem platformy Allegro? Powinieneś pamiętać, że Allegro nie zwalnia z ciążących na Tobie wymogów prawnych. Brak własnego sklepu internetowego nie oznacza, że sprzedawca, który oferuje towary wyłącznie przez Allegro, ma mniej obowiązków wobec swoich klientów. Sprzedawca odpowiada zawsze przed swoimi klientami, jako że to on zawiera z nimi umowę, a nie właściciel Allegro. A to oznacza, że regulamin Allegro nie wystarczy dla zabezpieczenia Twoich interesów.

Dlatego dla własnego dobra każdy sprzedawca na Allegro powinien zamieścić w swoim imieniu własny regulamin sprzedaży oraz politykę przetwarzania danych osobowych klientów. W tym artykule podpowiadamy, jak powinien wyglądać prawidłowy regulamin sprzedaży na platformie Allegro.

Podstawowe obowiązki prawne na Allegro

Najłatwiej będzie zrozumieć te obowiązki, gdy przedsiębiorca potraktuje swoje konto firmowe na Allegro jako samodzielny sklep internetowy. Bo właśnie tym jest ono w świetle przepisów prawa, jak i wewnętrznych regulaminów Allegro. Allegro nie zwalnia przedsiębiorcy z ciążących na nim wobec klientów wymogów prawnych. Allegro nie ingeruje w warunki sprzedaży przedsiębiorcy (oczywiście, dopóki są zgodne z prawem i nie spotykają się ze skargami klientów), a w końcu – Allegro nie zawiera w Twoim imieniu umowy sprzedaży z klientem.

Jedyną kwestią, która odróżnia własny sklep internetowy od sprzedaży w ramach Allegro, jest zwolnienie sprzedawcy z obowiązków dotyczących świadczenia usług elektronicznych. W ramach Allegro występuje wprawdzie szereg usług elektronicznych (konto, formularz zamówienia itp.), jednak za ich prawidłowe działanie odpowiada już właściciel serwisu Allegro, który pełni rolę usługodawcy.

W każdym razie nie oznacza to, że sprzedawca nie powinien mieć własnego regulaminu. Wręcz przeciwnie, regulamin sprzedaży na Allegro pełnić powinien podobną funkcję jak regulamin sklepu internetowego. Wobec tego jest to dobre miejsce na spełnienie wszystkich obowiązków z art. 12 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności, aby przekazać konsumentom następujące informacje:

 • dane identyfikujące sprzedawcę, jego firma, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numer, pod którym został zarejestrowany;
 • adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu lub faksu, jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko kontaktować się z przedsiębiorcą;
 • adres, pod którym konsument może składać reklamacje, a także opis procedury reklamacyjnej;
 • sposób i termin zapłaty;
 • sposób i termin spełnienia świadczenia (dostawy towaru lub/i świadczenia usługi) przez przedsiębiorcę;
 • sposób, termin i ewentualne koszty wykonania prawa odstąpienia od umowy przez konsumenta, a także informacja o wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku do ustawy;
 • obowiązek przedsiębiorcy dostarczenia towaru bez wad;
 • możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

Niespełnienie w/w obowiązków informacyjnych może potencjalnie doprowadzić do tego, że spotka Ciebie wiele dotkliwych sankcji – i to zarówno ustawowych, jak i ze strony Allegro. Brak podania informacji dotyczących np. warunków zwrotów i reklamacji w przypadku kont firmowych może skutkować blokadą prowadzenia sprzedaży na Allegro.

Z prawnego punktu widzenia działanie przedsiębiorcy, który nie spełnia obowiązków informacyjnych wobec konsumentów, może zostać w szczególności uznane za:

 • wykroczenie z art. 139b Kodeksu wykroczeń;
 • nieuczciwą praktykę rynkową;
 • praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Każde z powyższych naruszeń może wiązać się dla sprzedawcy z koniecznością poniesienia dodatkowych, wysokich kosztów (nałożenie kary finansowej, grzywny albo zasądzenie od niego określonej sumy w procesie cywilnym). Nie mówiąc już o skutkach, jakie mogą wyniknąć w sporze z konsumentem. Przykładowo – brak prawidłowego pouczenia konsumenta o prawie odstąpienia od umowy powoduje zagrożenie, że konsument będzie mógł odstąpić od umowy nawet w ciągu 12 miesięcy!

Zamieszczenie regulaminu na Allegro

Wszystkie powyższe informacje powinny zostać przekazane konsumentowi jeszcze przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Oczywiście, część tych informacji sprzedawcom zdarza się „rozrzucać” w treści oferty sprzedaży, ale bądźmy szczerzy – często staje się to nieczytelne oraz utrudnia zapewnienie, że klient faktycznie mógł łatwo zapoznać się z tymi informacjami. A w razie sporu z klientem dowodzić tego będzie zawsze przedsiębiorca.

Dlatego też bardziej zalecane jest, aby sprzedawca odsyłał w opisie każdej wystawionej aukcji (oferty sprzedaży) do swoich warunków sprzedaży. Regulamin sprzedaży na Allegro, ze względu na ograniczone możliwości techniczne, powinien tak naprawdę składać się z treści kilku zakładek informacyjnych, które udostępnia Allegro.

Warto, abyś korzystał z dodatkowych opcji, jakie dostarcza Allegro. Czy wiesz, że do wiadomości dla klienta, którą otrzymuje automatycznie po dokonaniu zakupu, możesz załączyć swój regulamin sprzedaży w formacie PDF? Dzięki temu w łatwy sposób możesz wykazać spełnienie wymogu potwierdzenia obowiązków informacyjnych konsumentowi na trwałym nośniku także po zawarciu umowy.

Postanowienia, które lepiej zabezpieczą interesy sprzedawcy

Regulamin sprzedaży na Allegro to nie tylko przykra konieczność spełniania szeregu obowiązków informacyjnych.

Każdy regulamin pozwala, w granicach prawem ustanowionych, na ustalenie dodatkowych, korzystnych dla sprzedawcy warunków umowy. Oczywiście, w przypadku gdy sprzedajemy konsumentom, nie mamy zbyt wielkiego pola manewru, ponieważ wiele takich zapisów może narazić nas na uznanie ich za klauzule niedozwolone.

Przepisy dają jednak Tobie dużo większą swobodę w relacjach B2B. Jeżeli wyraźnie wyodrębnisz postanowienia, które mają mieć zastosowanie tylko w stosunkach z klientami niekorzystającymi z ochrony konsumenckiej, to możesz w sposób bezpieczny i legalny ograniczyć swoją odpowiedzialność albo zredukować znacznie liczbę reklamacji, wyłączając rękojmię. Bez zastrzeżenia takich warunków w treści regulaminu, sprzedawca nie miałby prawa powoływać się np. na wyłączoną rękojmię.

Sprzedawca, który nie ma swojego regulaminu na Allegro, nie tylko więc naraża się na konsekwencje niespełniania obowiązków informacyjnych, ale też pozbawia się możliwości wprowadzenia dla siebie wygodnych uprawnień.

Przetwarzanie danych osobowych na Allegro

Biorąc pod uwagę, że sprzedawcy na Allegro sami są administratorami danych osobowych swoich klientów, to nie mogą patrzeć na ręce administracji Allegro. Muszą zadbać o to, aby dane ich klientów przetwarzane były zgodnie z przepisami. Wiąże się to nie tylko z podejściem do samych czynności przetwarzania danych, ale też z posiadaniem odpowiedniej dokumentacji, która będzie to wszystko legalizować.

Częścią tej dokumentacji powinny być zasady przetwarzania danych osobowych klientów na Allegro, a więc odpowiednik polityki prywatności w sklepie internetowym. Dokument ten, z uwagi na ograniczone możliwości techniczne Allegro, należy zamieścić podobnie jak resztę regulaminu sprzedaży – w ramach stosownych zakładek informacyjnych konta sprzedawcy.

Dlaczego jest to takie ważne? Rozporządzenie RODO również nakłada na sprzedawcę (administratora danych) szereg obowiązków informacyjnych. Niedopełnienie tych wymogów zagrożone jest surowymi sankcjami administracyjnymi ze strony organów nadzoru, w szczególności karami finansowymi sięgającymi potencjalnie do 4% całkowitego obrotu przedsiębiorcy za poprzedni rok (lub do 20 mln euro – w zależności, która kwota jest wyższa).

Zgodnie z RODO klientów należy informować przede wszystkim o podstawie prawnej, celu, okresie przetwarzania ich danych, jak i o możliwych odbiorcach, którym sprzedawca będzie ich dane przekazywał (jak np. podmioty obsługujące szybkie płatności czy firmy kurierskie). Obowiązek informacyjny dotyczy również praw, jakie posiadają klienci w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych (w szczególności prawo dostępu, usunięcia, sprostowania danych, prawo do sprzeciwu, prawo wniesienia skargi itp.). Ważne jest, aby klient zawsze był świadomy, jakie przysługują mu prawa. W razie ewentualnego sporu to przedsiębiorcę będzie obarczać ciężar dowiedzenia, że dopełnił tych obowiązków informacyjnych.

Dlaczego warto zlecić prawnikowi napisanie regulaminu sprzedaży na Allegro?

Skuteczny regulamin sprzedaży na Allegro powinien uwzględniać wiele przepisów obowiązującego prawa – z Kodeksem cywilnym, ustawą o prawach konsumenta oraz rozporządzeniem RODO na czele. Nie należy zapominać, że osobne warunki dyktuje w swoich wewnętrznych regulaminach platforma Allegro. Aby zatem nie narazić się na konsekwencję blokady konta, trzeba także przeanalizować i uwzględnić wymogi z dokumentacji tego serwisu.

Jak zatem widać, regulacje, które należy mieć na uwadze, rozsiane są często po wielu różnych aktach prawnych. Właściciel konta firmowego na Allegro, nie znając dobrze prawa, może więc napotkać na swej drodze sporo przeszkód. Zdradliwe mogą być także błędne przekonania, że jeżeli sprzedaż odbywa się tylko przez Allegro, to przecież obowiązków dla sprzedawcy wcale nie ma, a regulamin czy polityka prywatności są zbędne.

Dlatego lepiej nie ryzykować i zwrócić się z tym problemem do prawnika. Profesjonalny regulamin sprzedaży na Allegro to coś więcej niż działalność zgodna z prawem – jego wysoki poziom merytoryczny oraz przejrzystość budują wiarygodność konta przedsiębiorcy, a tym samym – zwiększają szansę na lepszą sprzedaż oraz zadowolenie klientów ucieszonych rzetelną obsługą i informacjami, co na Allegro może spotkać się z nagrodą w postaci dodatkowych benefitów (jak status “Super Sprzedawcy”). Odpowiednio zredagowany przez prawnika regulamin zapewni zatem pozytywny odbiór firmy oraz będzie korzystnie wpływał na zasięgi i sprzedaż w ramach platformy Allegro.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!