Poniżej omówimy interpretację podatkową Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2016 r. (ILPB1/4511-1-1530/15-2/AMN), która powinna szczególnie zainteresować przedsiębiorców przeprowadzających konkursy za pośrednictwem środków masowego przekazu (radio, telewizja, prasa, Internet). Dotyczy ona możliwości stosowania zwolnienia podatkowego w przypadku, gdy wygrane w konkursie nie przekraczają 760 zł. Stan prawny omówiony w interpretacji może dotyczyć np. sprzedawców internetowych przeprowadzających konkurs w swoim sklepie.

Pamiętajmy jednak, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez konkretnego przedsiębiorcę i w Twoim przypadku może to wyglądać inaczej – postaramy się jednak zebrać najważniejsze ogólne uwagi wynikające ze wskazanej interpretacji.

Stan faktyczny

Przedsiębiorca ogłasza i organizuje konkursy za pośrednictwem środków masowego przekazu (radio, telewizja, prasa, Internet).  W tym miejscu Wnioskodawca zaznacza, iż prowadzi działalność pod nazwą „P.”, która opiera się na popularnym ogólnopolskim portalu x (zwany dalej: Portalem) i spełnia łącznie wszystkie kryteria środka masowego przekazu. Portal działa od 2008 roku w ramach społecznej misji upowszechniania treści postaw związanych z jakością obsługi. Ma masowy zasięg, a zawarte w nim treści mają charakter publiczny i są masowo odbierane.

Wygrane w konkursie internetowym organizowanym przez Wnioskodawcę jako posiadacza Portalu i emitowanych przez środki masowego przekazu, fundowane są przez Wnioskodawcę. Konkursy są co do zasady powszechnie dostępne dla użytkowników Internetu, jednak niekiedy Wnioskodawca wprowadza ograniczenia związane z techniczną obsługą konkursu lub charakterem konkursu. W konkursach nie mogą uczestniczyć pracownicy Wnioskodawcy, członkowie organów zarządzających oraz nadzorczych Wnioskodawcy, inne podmioty i ich pracownicy współpracujący w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób.

Każdy konkurs ma swój regulamin stanowiący o jego zasadach. Regulaminy konkursów publikowane mogą być przez Wnioskodawcę w serwisie internetowym, czyli na Portalu, na którym prowadzony będzie dany konkurs. Może również się zdarzyć, że Regulaminy będą dostępne na dedykowanych dla konkursów stronach internetowych, do których będą kierowani uczestnicy poprzez Portal lub inne mass media za pośrednictwem których będą emitowane konkursy (radio, telewizja, prasa, inne ogólnodostępne portale). Informacje o konkursach będą zawsze emitowane za pośrednictwem środków masowego przekazu, czyli za pośrednictwem Portalu lub innych środków masowego przekazu (radio, telewizja, prasa).

Konkursy polegają na rywalizacji, której przedmiotem jest wykonanie określonego zadania konkursowego (np. wykonanie zdjęcia, udzielenie odpowiedzi na pytanie, stworzenie hasła, rymowanego tekstu, pytania dotyczące usług Wnioskodawcy itp.). Konkursy dotyczą różnej tematyki. Użytkownik może przystąpić do konkursu poprzez przesłanie zgłoszenia zawierającego wykonane zadanie konkursowe.

Ostatecznego wyboru zwycięzców konkursu dokonuje powoływana przez Wnioskodawcę komisja konkursowa, która przyznaje nagrody tym uczestnikom konkursu, których zgłoszenia ocenia jako realizujące w najbardziej oryginalny, najzabawniejszy i najbardziej kreatywny sposób zadanie konkursowe. Wygrane w konkursie internetowym to mogą być towary, bony rabatowe lub środki pieniężne w postaci gotówki lub przelewu na karty przedpłacone o wartości nieprzekraczającej kwoty 760 zł brutto. Nagrody nie są związane ze sprzedażą premiową. Wygrane w konkursie przekazuje laureatom Wnioskodawca.

Pytania przedsiębiorcy i jego stanowisko

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wygrane w konkursach opisanych we wniosku, organizowanych przez Wnioskodawcę jako właściciela Portalu we własnym zakresie, emitowanych za pośrednictwem Portalu lub/oraz innych środków masowego przekazu, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych…

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku konkursów organizowanych przez Wnioskodawcę jako właściciela i operatora Portalu, czyli działającego jako środek masowego przekazu, i emitowanych za pośrednictwem Portalu lub innych środków masowego przekazu, wygrane w tych konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł – jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

Tym samym w przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania powyższego zwolnienia muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki:

  • organizatorem konkursu są środki masowego przekazu, i
  • podmiotami emitującymi (ogłaszającymi) konkurs są środki masowego przekazu.

Sam fakt, że informacja o konkursie została przekazana w środkach masowego przekazu nie jest wystarczający. Bowiem literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymaga, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)”. A to oznacza, że oba te elementy, tj. organizacja konkursu przez środki masowego przekazu i ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie znalazło zastosowanie.

Tym samym nie budzi wątpliwości fakt, że konkursy winny być ogłaszane (emitowane) przez mass media, w tym przypadku przez Internet, który bezspornie zaliczyć należy do środków masowego przekazu. Jednakże wątpliwość wzbudza fakt spełnienia drugiej przesłanki warunkującej możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zorganizowania konkursu przez Internet. Spełnienie tej przesłanki nastąpi, wówczas, gdy organizatorem konkursu będzie podmiot w znaczeniu instytucji, zaliczany do grupy mass mediów.

Zorganizowanie konkursu przez Internet w dorozumieniu oznaczać może zatem jedynie organizację konkursu przez konkretną instytucję, w tym przypadku właściciela danego portalu internetowego występującego jako osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, pod warunkiem jednak ogólnodostępności (nie wymagające rejestracji) tychże portali dla użytkowników Internetu. Trudno bowiem uznać, by konkurs kiedykolwiek mógł być zorganizowany przez Internet jako ogólnoświatową sieć komputerową niemającą osobowości prawnej.

Zatem zwolnieniu, określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegać będzie jednorazowa wartość nieprzekraczająca kwoty 760 zł wygranej w tych konkursach, które są ogłoszone (emitowane) – w tym przypadku – przez Internet jak i organizatorem konkursu również jest Internet.

Tymczasem w niniejszej sprawie organizatorem konkursów jest Wnioskodawca, który nie jest instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu. Prowadzi on bowiem działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w branży reklamowej i usług marketingowych, a w ramach tej działalności organizuje i ogłasza konkursy, wykorzystując w tym celu radio, telewizję, prasę oraz współczesne narzędzie komunikowania się jakim jest Internet – tj. na zarządzanym przez siebie Portalu.

Nie kwestionując zatem znaczenia Internetu jako środka komunikacji we współczesnym świecie, nie sposób jednak uznać, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu, zostały spełnione wszystkie przesłanki wymienione w zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tak więc wygrane w konkursach opisanych we wniosku, organizowanych przez Wnioskodawcę jako właściciela Portalu we własnym zakresie, emitowanych za pośrednictwem Portalu lub/oraz innych środków masowego przekazu, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Konsekwencje dla przedsiębiorców

W konsekwencji, wygrane w konkursie (nagrody) – niezależnie od ich wartości stanowią dla zwycięzców konkursu przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Tym samym na Wnioskodawcy jako płatniku ciążyć będzie zatem obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust. 4 z uwzględnieniem postanowień art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązek przesłania właściwemu urzędowi skarbowemu rocznej deklarację, o której mowa w art. 42 ust. 1a ustawy (PIT-8AR), w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wydania/wypłaty nagród.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!