Każdy, kto ma w planach założenie serwisu internetowego, powinien już na samym początku działania zaopatrzyć się w odpowiednio skonstruowany regulamin serwisu internetowego (wzór?). Obowiązek ten wynika wprost z art. 8. pkt 4. Ustawy o świadczeniu usług elektronicznych – który mówi wprost: „Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.” Co dokładnie powinien zawierać regulamin korzystania z serwisu internetowego?

Obowiązki usługodawcy w serwisie internetowym

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nakłada na usługodawcę dwa zasadnicze obowiązki: określenia regulaminu świadczenia usług elektronicznych – oraz nieodpłatnego udostępniania go jeszcze przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – a także – jeśli klient zgłosi takie żądanie – udostępnianie go w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym klient się posługuje.

Regulamin korzystania z serwisu

Najlepiej, aby regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stanowił równocześnie regulamin korzystania z serwisu. Oznacza to stworzenie jednego, spójnego dokumentu, który określi zasady korzystania z serwisu oraz świadczenia poprzez niego usług elektronicznych przez usługodawcę.

Powinien on w szczególności określać:

  • Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną – mowa tutaj zatem i o tych darmowych (np. konto klienta) jak i odpłatnych, których sprzedażą serwis może się zajmować (np. pozycjonowanie stron internetowych).
  • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
    • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca – będzie to więc np. wymagana minimalna rozdzielczość ekranu, wersja przeglądarki, w której strona serwisu wyświetli się poprawnie – ale także niejednokrotnie znacznie bardziej zaawansowane wymagania teleinformatyczne, wynikające ze specyfiki konkretnej usługi – aby klient serwisu od razu wiedział, czy jest ona przeznaczona dla niego i czy istnieje szansa, aby mógł z niej bez przeszkód skorzystać.
    • zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym – usługobiorca powinien być świadom, iż nie może korzystać z serwisu w sposób niezgodny z polskim prawem;
  • Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną – to swoisty „opis produktu” oferowanego przez serwis internetowy – klient powinien mieć świadomość, w którym momencie zawiera z serwisem umowę, z jakimi konsekwencjami się to dla niego wiąże i że każde zawarcie przez niego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – powinno być dobrowolne;
  • Tryb postępowania reklamacyjnego – także w przypadku usług elektronicznych obowiązują przepisy dotyczące rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym – o czym klient serwisu powinien zostać poinformowany .

Konsument w serwisie internetowym

Osoba planująca założenie serwisu internetowego powinna również pamiętać, że niezależnie do tego, czy oferowane przez nią w serwisie internetowym usługi będą odpłatne czy bezpłatne – jeśli tylko wśród usługobiorców znajdą się konsumenci – usługodawca musi respektować prawo konsumenckie. Określa ono ścisłe zasady zawierania z konsumentami umów na odległość, określające prawa konsumenta oraz obowiązki przedsiębiorcy, z którym konsument umowę zawiera.

Jednym z najistotniejszych praw konsumenta jest prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni – bez podania przyczyny. Udzielenie konsumentowi informacji o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy stanowi jeden z licznych obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy – w tym przypadku planującego założenie serwisu internetowego. Aby wszystkich informacji udzielać konsumentom w przystępny sposób i w jednym miejscu serwisu – najlepszym miejscem wydaje się być dla udzielenia takich informacji regulamin serwisu internetowego. Szczegółowo obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wylicza art. 12 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.

Odpowiedzialność za niezrealizowanie obowiązków

Regulamin serwisu internetowego stanowi, podobnie jak regulamin zwykłego sklepu internetowego tzw. wzorzec umowy. W związku z tym, o ile tylko jest on adresowany również do konsumentów (w przeciwnym razie powinien zawierać wyraźne wyłączenie), nie może zawierać klauzul niedozwolonych. Powinien natomiast realizować wspomniane obowiązki informacyjne. Posiadanie w regulaminie serwisu klauzul niedozwolonych – podobnie jak braków informacyjnych – może z dużym prawdopodobieństwem skutkować uznaniem ich za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Kary za takie naruszenia sięgać mogą 10% przychodów przedsiębiorcy za poprzedni rok rozliczeniowy – może to więc być naprawdę bardzo kosztowny błąd.

Korzyści jakie niesie dobry regulamin korzystania z serwisu internetowego

Kar i związanych z nimi kosztów uniknąć można w jeden, bardzo prosty sposób – już na starcie zaopatrując swój serwis internetowy w profesjonalny regulamin. Określi on zasady korzystania z serwisu, będzie zawierać wszystkie wymagane informacje, w przejrzysty i zrozumiały sposób ułatwi obydwu stronom – usługodawcy i usługobiorcy – zawarcie umowy. Osobie odpowiedzialnej za serwis zapewni natomiast dodatkowo spokój ducha i poczucie stuprocentowego przestrzegania prawa.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!