Ochrona praw autorskich

Ochrona praw autorskich to ważna sprawa. Dosłownie przed chwilą, Trybunał Konstytucyjny uznał art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim nakłada obowiązek zapłaty trzykrotności stosownego wynagrodzenia na rzecz podmiotu uprawnionego z tytułu majątkowych praw autorskich JEST NIEZGODNY z przepisami art. 64 ust. 1 i 2 w zw. z art. 32 ust. 1 i 2 oraz w związku z art. 2 Konstytucji RP i w związku z art. 31 ust 3 Konstytucji RP.

Trybunał nie odroczył utraty mocy obowiązującej, dlatego na mocy art. 190 ust. 1 in principio Konstytucji RP orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przypomnijmy, artykuł ten uprawniał w przypadku naruszenia autorskich prawa majątkowych do żądania od osoby, która naruszyła te prawa zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Trybunał uznał, że przepis ten stanowi zbyt jest to daleko wkraczające w zasady wynikające z art. 2 Konstytucji RP, zgodnie ze stanowiskiem Trybunału z którego można wywieść zasady prawa cywilnego, możliwość uzyskania odszkodowania bez ustalenie wysokości szkody (ryczałtowanego) jest niezgodnie z zasadą najłagodniejszego środka wynikającego z zasady proporcjonalności.

Trybunał co prawda uznał, że odszkodowanie na zasadach ryczałtowych jest możliwe, jednak wysokość roszczenia w zaskarżonym art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b odrywa się od wysokości szkody, a pomiędzy wysokością odszkodowania i szkodą nie istnieje adekwatny związek. Ten brak równowagi sprawia, że wysokość odszkodowania wyznaczany jest całkowicie arbitralne, jest zbyt surowe. Cytując Sędziego sprawozdawcę odszkodowanie z ww. artykułu ma półautomatyczny charakter. Brak jest także możliwości miarkowania wysokości odszkodowania, zgodnie z zasadami prawa cywilnego.

Należy podkreślić, że przepis ten sprawia wiele problemów. Dlatego Sąd Najwyższy skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!