Serwis fundraisingowy – jego właściciel musi być bardzo ostrożny, gdy przychodzi do sporządzenia dla jego strony regulaminu i polityki prywatności. W regulaminie należy uwzględnić wiele kwestii, w szczególności dotyczących odpowiedzialności właściciela za treści dodane w serwisie przez jego użytkowników. Tego typu serwisy mogą przecież stać się polem do wyłudzeń oraz oszustw. Nie obejdzie się zatem bez odpowiednio dopasowanych pod kątem prawnym dokumentów.

Serwis fundraisingowy – co powinno znaleźć się w regulaminie i polityce prywatności? Zapraszamy do lektury.

Serwis fundraisingowy – zawieranie umów

Serwis funrasisingowy ma swój regulamin i  przede wszystkim należy w nim uregulować kwestie odpowiedzialności jego właściciela, tak aby nie budziło to żadnych wątpliwości. Najczęściej serwis fundraisingowy pozwala swoim użytkownikom na dodawanie ogłoszeń, w których proszą pozostałych użytkowników o dobrowolne wpłaty na jakiś przedstawiony cel – może mieć to charakter dobroczynny, ale równie dobrze prowadzone zbiórki mogą dotyczyć realizacji marzeń czy projektów osoby dodającej ogłoszenie. Zasadniczo więc serwis fundraisingowy będzie umożliwiać zawarcie między użytkownikami umowy darowizny.

Właściciel serwisu pełnić będzie więc rolę pośrednika, który wyłącznie udostępnia swoim użytkownikom techniczne narzędzia do znalezienia potencjalnych darczyńców. Ważne jest zatem, aby tę specyficzną funkcję właściciela serwisu ująć odpowiednio w zapisach samego regulaminu. Należy zastrzec wyraźnie, że właściciel serwisu nie jest stroną zawieranej w ten sposób umowy darowizny, a dokonywane przez użytkowników za pomocą serwisu wpłaty nie trafiają bezpośrednio do niego, lecz do organizatorów zbiórek.

Serwis fundraisingowy będzie pozwalał jednak na zawarcie umów o świadczenie usług elektronicznych, których stroną – usługodawcą – będzie rzecz jasna właściciel serwisu. Wynika to z możliwości wprowadzenia w serwisie niektórych usług elektronicznych, takich jak konto użytkownika, newsletter czy możliwość prowadzenia zbiórki i gromadzenia oraz wypłaty darowizn. Właściciel serwisu powinien wówczas informować o zasadach zgłaszania reklamacji na te usługi. A jeżeli usługi te dostępne są dla konsumentów, co najczęściej ma miejsce w tego typu serwisach, to kluczowe będzie również spełnienie obowiązku informacyjnego co do pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz konsumenckim prawie odstąpienia od umowy.

Usługi elektroniczne świadczone przez właściciela serwisu mogą być odpłatne. Dotyczy to zwłaszcza konta w serwisie, które za odpowiednimi opłatami może dawać usługobiorcy dodatkowe funkcjonalności, zwłaszcza opcję promowania czy wyróżniania swoich zbiórek. Ponadto często sama możliwość gromadzenia i wypłaty darowizn przez użytkownika wiąże się zwykle z pobieraniem przez serwis prowizji. Wszelkie informacje o odpłatności usług i umów zawieranych z usługodawcą powinny być wskazane i uregulowane w samym regulaminie. W szczególności warto zawrzeć informacje o sposobach i terminach płatności, a także terminie wykonania odpłatnych usług, aby nie tworzyć następnie niedomówień mogących prowadzić do konfliktów z usługobiorcami.

 

Zasady korzystania z usług elektronicznych w serwisie fundraisingowym

Każdy serwis internetowy może zawierać wiele mniejszych lub większych usług elektronicznych. Usługi te powinny być odpowiednio opisane w samym regulaminie serwisu. Usługa elektroniczna to zasadniczo każda funkcjonalność serwisu internetowego, która wiąże się z pewną interaktywnością czy koniecznością podawania danych i dokonywania jakichś działań przez osobę odwiedzającą stronę. W przypadku usług elektronicznych takich jak newsletter czy konto użytkownika, o których wspomnieliśmy wcześniej, można w dodatku mówić o zawarciu umowy między usługobiorcą a usługodawcą o świadczenie usługi przez czas nieoznaczony. W takiej sytuacji oczywiście powinny w regulaminie znaleźć się informacje o możliwości i sposobach rezygnacji z usługi.

W regulaminie serwisu nie może zatem zabraknąć informacji o tym, czy dane usługi są odpłatne, czy też nieodpłatne, na jakich zasadach odbywa się korzystanie z nich, podawania jakich danych wymaga określona usługa oraz czy ma ona charakter jednorazowy, czy też ma charakter ciągły.

Usługami elektronicznymi, które najczęściej spotykamy w serwisie internetowym, są zwykle możliwość dodania i prowadzenia własnej zbiórki oraz możliwość wpłacania darowizn. Usługa ta wymaga podania przez usługobiorcę określonych danych osobowych czy treści tekstowych oraz naciśnięciu odpowiedniego pola akcji.

W przypadku takich usług elektronicznych, które wymagają podania swoich danych osobowych w określonym celu, niezbędne będzie umieszczenie odpowiednich checkboxów, które osoba korzystająca z usługi obowiązana będzie zaznaczyć. Formularz utworzenia zbiórki w serwisie wymagać będzie na pewno oświadczenia o zapoznaniu się z polityką prywatności oraz zgodą na postanowienia regulaminu serwisu. Podobne wymogi spełnić będzie musiał formularz rejestracji konta.

Inną jednorazową usługą, która znajdzie się w każdym tego rodzaju serwisie, jest wyszukiwarka, która polega na odnalezieniu i przeglądaniu dostępnych zbiórek, jakie zamieścili wcześniej pozostali usługobiorcy.

Obowiązkiem usługodawcy będzie także informowanie w regulaminie o ewentualnych zagrożeniach i niebezpieczeństwach, jakie wiązać się mogą z korzystaniem z usług elektronicznych w jego serwisie.

Serwis fundraisingowy zdecydowanie powinien uczulać na ryzyko oszustw i wyłudzeń, jakie może występować w przypadku niektórych organizowanych zbiórek. Ważne jest też, aby właściciel serwisu podejmował wszelkie starania, by zapobiegać fałszywym zbiórkom albo takim, których cele są sprzeczne z obowiązującymi przepisami czy dobrymi obyczajami. Konieczne okaże się na pewno filtrowanie treści czy odpowiednie mechanizmy do weryfikowania wiarygodności organizowanych zbiórek. O wprowadzonych rozwiązaniach należy informować w regulaminie.

 

Pouczenia i zastrzeżenia prawne w serwisie fundraisingowym

Dla serwisu fundraisingowego istotnym punktem regulaminu będą warunki organizacji w nim zbiórek oraz zawierania umowy darowizny. Jest to szczególnie ważne ze względu na możliwość publikowania treści niepozostających pod kontrolą usługodawcy, które mogą naruszać cudze prawa czy po prostu być nieprawdziwe.

W regulaminie serwisu fundraisingowego powinny zatem znaleźć się liczne pouczenia co do treści, jakich nie wolno zamieszczać na jego łamach. Organizowane zbiórki muszą być oczywiście zgodne z rzeczywistością i niewprowadzające w błąd co do celu i zbieranej kwoty. Dobrze jest w tym miejscu upomnieć także usługobiorców, w ślad za obowiązkiem płynącym z przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, że zabronione jest dostarczanie przez nich treści o charakterze bezprawnym czy mogących zakłócać prawidłowe działanie serwisu. Dotyczy to w szczególności wszelkich miejsc w serwisie, gdzie możliwe jest wpisywanie jakichś danych i treści tekstowych. Korzystanie z serwisu powinno także odbywać się z poszanowaniem ogólnych przepisów prawa, a w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, ochrony danych osobowych oraz praw własności intelektualnej. Są to kwestie pozornie oczywiste, jednak na właścicielu serwisu, jako usługodawcy, ciąży obowiązek spełnienia tych obowiązków informacyjnych i pouczenia swoich usługobiorców o tych zasadach.

Usługodawca może w tym celu dołączyć do regulaminu odpowiedni załącznik, który będzie w miarę precyzyjnie wymieniał przykładowe treści, które nie mogą stanowić przedmiotu ani celu zbiórek organizowanych w ramach serwisu albo w stosunku do których wprowadza on stosowne ograniczenia.

Warto uczulić odpowiednio użytkowników serwisu, zwłaszcza w postanowieniach dotyczących reklamacji, że właściciel serwisu, jako usługodawca, może rozpatrywać i wykonywać reklamacje dotyczące działania i funkcjonowania serwisu internetowego, jednak nie dotyczy to prawdomówności organizatorów zbiórek czy celu, na który przeznaczone zostaną faktycznie zebrane przez nich z darowizn sumy. W takiej sytuacji dobrze, aby użytkownicy wiedzieli, że powinni kierować się indywidualnie do organizatora danej zbiórki.

Regulamin nie powinien pomijać kwestii technicznych. Należy wskazać, jakie wymagania powinna spełniać osoba odwiedzająca serwis, aby korzystać z niego w sposób prawidłowy i w pełni funkcjonalny.

Serwis internetowy zawierać może z pewnością wiele treści i elementów graficznych, które stanowią własność intelektualną. Odpowiednio opracowane materiały tekstowe i marketingowe, ale też różne wzory czy znaki towarowe, które przedsiębiorca zamieści na stronie, będą chronione prawem autorskim oraz przemysłowym. W takiej sytuacji również o tym należy wspomnieć w regulaminie, aby uniknąć wszelkich wątpliwości co do charakteru tych treści oraz zakazu ich rozpowszechniania i korzystania z nich poza giełdą internetową.

W razie jakichkolwiek problemów czy pytań dotyczących serwisu usługobiorcy powinni mieć możliwość skontaktowania się z właścicielem strony. Dlatego nie bez znaczenia jest, aby regulamin zawierał w szczególności dane identyfikacyjne właściciela serwisu oraz dane kontaktowe takie jak adres poczty elektronicznej, numer telefonu czy adres do doręczeń pocztą tradycyjną.

 

Dane osobowe w serwisie internetowym

W końcu dochodzimy do ostatniej kwestii, którą należy uregulować, gdy sporządza się dokumenty dla każdego serwisu internetowego. W świetle rozporządzenia RODO przejrzystość w zakresie przetwarzania danych osobowych nabrała jeszcze większego znaczenia niż dawniej. Dlatego właśnie każdy serwis internetowy, nawet jeżeli nie udostępnia swoim użytkownikom wielu podstron czy formularzy, w których mogą podawać swoje dane osobowe, powinien posiadać dostosowaną politykę prywatności.

Polityka prywatności spełnia obowiązki informacyjne, jakie ciążą na administratorze danych osobowych, którym będzie w większości przypadków sam właściciel serwisu i usługodawca. Powinna ona precyzować, kto jest administratorem danych gromadzonych w ramach serwisu internetowego oraz jak nawiązać z nim kontakt. Jeżeli dana firma wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, to również jego dane identyfikacyjne muszą znaleźć się w regulaminie.

Ponadto nie może zabraknąć informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych usługobiorców. Każda polityka prywatności powinna precyzować:

  • Cele, dla których gromadzi się dane osobowe w ramach strony;
  • Podstawę prawną celu przetwarzania danych;
  • Zakres danych, czyli jakiego typu dane są w określonym celu gromadzone;
  • Okres przetwarzania, czyli przez jaki czas określone dane będą w tym celu przetwarzane.

Są to podstawowe informacje, na jakie należy zwrócić uwagę, tworząc politykę prywatności serwisu internetowego. Poza tym należy pouczyć osoby, których dane dotyczą, o ich prawach (w szczególności do sprostowania i zmiany danych, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz sprzeciwu). W serwisie fundraisingowym z pewnością wśród przetwarzanych danych osobowych mogą znaleźć się tzw. szczególne dane osobowe (np. dane biometryczne, wizerunek – kiedy użytkownik publikuje w ramach zbiórki swoje zdjęcie), co nie może zostać bez wzmianki w polityce prywatności.

W polityce prywatności powinny się znaleźć informacje o wszelkich wykorzystywanych metodach analitycznych (takich jak narzędzie Google Analytics albo Facebook Pixel) oraz o profilowaniu i remarketingu, jeżeli są przez administratora w serwisie stosowane. Usługobiorcy powinni być świadomi, jakie narzędzia i dlaczego stosuje się do śledzenia ich aktywności w ramach serwisu internetowego.

Polityka prywatności jest również dobrym miejscem na spełnienie obowiązku informacyjnego dotyczącego plików cookies. W zasadzie każdy serwis internetowy z tego rodzaju plików korzysta, aby zapamiętywać preferencje użytkowników co do wyglądu serwisu, podawane przez nich dane (np. logowania do konta) czy ostatnio dodane produkty do koszyka (gdy serwis posiada funkcję sklepu). Jako że nie ma możliwości wyłączenia używania plików cookies domyślnie dla każdego użytkownika, serwis internetowy powinien informować osoby odwiedzające stronę, najlepiej poprzez widoczny komunikat na stronie głównej, o korzystaniu z plików cookies. Komunikat taki zawierać może odnośnik do polityki prywatności, w której z kolei zagadnienie zostanie omówione szerzej. Powinno znaleźć się tam pouczenie o możliwości ręcznego wyłączenia oraz usunięcia plików cookies przez każdego użytkownika z perspektywy jego przeglądarki internetowej.

 

Dlaczego warto zlecić prawnikowi napisanie regulaminu i polityki prywatności giełdy internetowej?

Regulamin serwisu internetowego powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku serwisu fundraisingowego, który najczęściej będzie dedykowany konsumentom, najważniejsze będzie jednak przestrzeganie obowiązków wynikających z Ustawy o prawach konsumenta. Polityka prywatności wiąże się natomiast z uwzględnieniem wielu wymogów, jakie nakłada na administratora danych osobowych rozporządzenie RODO.

Jak zatem widać, regulacje, które należy uwzględnić, rozsiane są często po wielu różnych aktach prawnych. Właściciel serwisu, nie znając dobrze prawa, może więc napotkać na swej drodze sporo przeszkód.  

Chociaż kuszące jest skopiowanie jednego z dostępnych w sieci wzorów regulaminów, ich jakość zazwyczaj pozostawia wiele do życzenia, a poza tym nie ma pewności, że nie naruszamy wtedy czyichś praw własności intelektualnej. Dlatego lepiej nie ryzykować i zwrócić się z tym problemem do prawnika. Profesjonalny regulamin to coś więcej niż działalność zgodna z prawem – jego wysoki poziom merytoryczny oraz przejrzystość budują wiarygodność serwisu fundraisingowego. Odpowiednio zredagowany przez prawnika regulamin zapewni pozytywny odbiór serwisu oraz będzie dobrze prezentować się na jego stronie.

 

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!