Jesteś właścicielem serwisu randkowego, matrymonialnego lub erotycznego lub planujesz jego otwarcie? W tym artykule opisujemy, jak powinien wyglądać regulamin serwisu randkowego itp., a także polityka prywatności. Najważniejszymi zadaniami regulaminu serwisu jest zabezpieczenie interesów właściciela serwisu, brak klauzul niedozwolonych i spełnienie wymaganych prawem obowiązków informacyjnych. Co więcej, posiadanie regulaminu serwisu internetowego jest obowiązkiem prawnym. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną wymaga stworzenia regulaminu usług elektronicznych, do których należą funkcjonalności serwisu. Ustawa o prawach konsumenta nakazuje podanie konsumentowi szeregu informacji o właścicielu serwisu i regulamin jest jedynym miejscem, gdzie wszystkie te informacje można zawrzeć. Z kolei Rozporządzenie RODO wymaga podania wielu informacji dotyczących przetwarzania danych użytkowników. Wreszcie, charakter serwisów randkowych czy też erotycznych wymaga stworzenia odpowiednich regulacji zabezpieczających właściciela serwisu przed odpowiedzialnością za nieodpowiednie treści, które mogą być wprowadzane przez użytkowników.

 

Elementy kompleksowego regulaminu serwisu randkowego, matrymonialnego, erotycznego

Kompleksowy regulamin serwisu randkowego, matrymonialnego lub erotycznego powinien zawierać szereg elementów, do których należą przede wszystkim:

 • ogólne zasady korzystania z serwisu;
 • opis działania serwisu;
 • opis funkcjonalności i warunki korzystania z nich;
 • zasady dotyczące wprowadzania do serwisu przez użytkowników treści o charakterze erotycznym, odpowiedzialność za te treści i zasady zgłaszania bezprawnych treści oraz ich moderacji;
 • warunki, terminy i sposoby płatności – w przypadku gdy serwis zawiera odpłatne funkcjonalności;
 • sposób składania reklamacji związanych z funkcjonowaniem serwisu;
 • informacje o odstąpieniu od umowy oraz o ograniczeniach tego prawa – w przypadku gdy serwis umożliwia korzystanie z płatnych funkcjonalności;
 • pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w przypadku konsumentów;
 • informacje dotyczące praw autorskich i ewentualnej licencji na korzystanie z serwisu.

Część wymienionych powyżej postanowień powinna znaleźć się w regulaminie serwisu w celu wypełnienia ustawowych obowiązków informacyjnych – szczególnie że taki serwis będzie skierowany do konsumentów. Odpowiednio sformułowany regulamin serwisu służy jednak również zabezpieczeniu interesów jego właściciela, szczególnie w poprzez odpowiednie uregulowanie płatności za korzystanie z funkcjonalności serwisu, a także odpowiedzialności za treści przesyłane w ramach serwisu. Poniżej opisujemy najważniejsze elementy regulaminu randkowego, matrymonialnego czy też erotycznego.

 

Opis funkcjonalności i zasady korzystania z serwisu randkowego, matrymonialnego lub erotycznego

Najważniejszym elementem regulaminu każdego serwisu, w tym serwisu randkowego czy też erotycznego jest opis funkcjonalności, z których może skorzystać użytkownik takiego serwisu. W serwisach randkowych i erotycznych najczęściej występującymi funkcjonalnościami będą konto, mechanizmy umożliwiające kontaktowanie się z innymi innymi użytkownikami oraz selekcję tych użytkowników, a także przesyłanie wiadomości tekstowych lub zdjęć czy nagrań.

Regulacja korzystania z tych funkcjonalności wymaga przede wszystkim określenia, które z nich będą odpłatne, a które nie będą wymagały dokonania płatności. Najczęściej występującą funkcjonalnością jest oczywiście konto użytkownika. To za pomocą konta użytkownik może zarządzać swoimi działaniami w serwisie. Regulamin serwisu randkowego powinien zawierać opis procesu zakładania konta, informację o danych osobowych, które należy podać przy rejestracji, a także krótki opis funkcjonalności, z których korzystanie umożliwia konto.

W przypadku odpłatnych funkcjonalności konta, regulamin powinien określać zasady płatności, do których należą terminy i sposoby płatności. Warto pamiętać, że użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od zawartej w serwisie umowy w terminie 14 dni. Od tej zasady istnieje jednak szereg wyjątków. Dla opisywanych serwisów szczególnie istotne będą dwa z nich. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (…) 

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (…) 

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Odpłatne funkcjonalności konta najczęściej zakwalifikować można jako usługi, zatem pod pewnymi warunkami zastosowanie do nich będzie miał pierwszy wyjątek. W przypadku, gdy odpłatne funkcjonalności umożliwiają dostęp do określonych treści w serwisie internetowym, do których nie ma dostępu użytkownik posiadający bezpłatne konto, możemy mieć do czynienia z drugim wyjątkiem, dotyczącym dostarczania treści cyfrowych. W praktyce w obu przypadkach oznacza to, że będzie konieczne uzyskanie od użytkowników będących konsumentami (czyli w praktyce od wszystkich użytkowników) odpowiedniej zgody na świadczenie usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, a więc czternastu dni od zawarcia umowy. W przeciwnym razie, konsument mógłby skorzystać z odpłatnych funkcjonalności, a następnie odstąpić od umowy i żądać zwrotu zapłaconej kwoty. W regulaminie należy zamieścić informację o tym wyjątku od prawa odstąpienia od umowy i dokładnie opisać, jakich sytuacji on dotyczy.

Brak odebrania od użytkowników powyższych zgód nie stanowi naruszenia praw konsumenta, ani obowiązków informacyjnych. Umożliwia on jednak użytkownikom odstąpienie od umowy przed upływem 14 dni od jej zawarcia i jednocześnie odzyskanie pieniędzy pomimo skorzystania z odpłatnych funkcjonalności.

 

Regulacja treści dostępnych w serwisie randkowym, matrymonialnym lub erotycznym

Warto również zwrócić uwagę na kilka kwestii związanych typowo z treściami o charakterze erotycznym, jakie mogą pojawiać się w kontekście prowadzenia opisywanych serwisów i które wymagają uregulowania w regulaminie albo podjęcia innych działań.

W przypadku niektórych treści erotycznych pojawiających się w opisywanych serwisach, czy to zamieszczanych przez użytkowników, czy też przez właściciela serwisu, należy zapewnić, że nie będą one widoczne w taki sposób, który mógłby narzucać ich odbiór osobom innym niż użytkownicy serwisu, którzy zamierzają wyświetlać takie treści. Zgodnie z kodeksem karnym, zabronione jest “publiczne prezentowanie treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy.” Nawet w przypadku, gdy nie wszystkie treści o charakterze erotycznym mają charakter określony w tym przepisie, z ostrożności należy odpowiednio ograniczyć dostęp do serwisu w taki sposób, aby znajdujące się w nim treści nie mogły być widoczne dla przypadkowych użytkowników internetu. Odpowiednie postanowienie o powyższym zakazie powinno znaleźć się w regulaminie serwisu. Przede wszystkim jednak serwis powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenie o charakterze technicznym, uniemożliwiające dostęp do niego osobom, które nie życzą sobie wyświetlania opisywanych treści. Najczęściej ma ono formę baneru obejmującego całą stronę serwisu, zawierającego ostrzeżenie, że w serwisie znajdują się treści erotyczne i zapytanie, czy użytkownik chce wyświetlać takie treści. Dostęp do serwisu jest wówczas możliwy dopiero po udzieleniu twierdzącej odpowiedzi na to pytanie.

Z kolei, jeżeli chodzi o ewentualną odpowiedzialność cywilną za treści wprowadzane przez użytkowników serwisu, właściciel serwisu może korzystać z ochrony jaką danej art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie z tym przepisem:

Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.”

Warto pamiętać, że ten przepis ma zastosowanie w przypadku, gdy właściciel serwisu nie wie, że dana bezprawna treść została zamieszczona przez użytkownika w serwisie, a dopiero później uzyskuje o tym wiedzę. Nie można tego wyłączenia zastosować jeżeli właściciel zatwierdza takie treści przed ich opublikowaniem. W razie stosowania tej zasady, należy zamieścić również odpowiednią informację w regulaminie.

Kolejną kwestią jest ochrona niepełnoletnich użytkowników internetu. Analogicznie jak w przypadku osób, które sobie tego nie życzą, zakazane jest udostępnianie opisywanych treści osobom poniżej 15 lat. Zabronione jest także m.in. rozpowszechnianie i przechowywanie takich treści z udziałem osoby poniżej 18  lat. Oznacza to, że do serwisu który umożliwia wyświetlanie czy też przesyłanie treści erotycznych nie powinni mieć dostępu osoby niepełnoletnie. Powyższe zastrzeżenia powinny znaleźć się również w regulaminie. Jeżeli chodzi o konstrukcję serwisu, mInimalnym sposobem wykazania, że właściciel serwis nie udostępnia tego serwisu niepełnoletnim użytkownikom jest zamieszczenie analogicznego baneru, jak ten opisywany wyżej. Można te banery połączyć w jeden i wówczas użytkownik musiałby potwierdzić wiek oraz świadomość co do rodzaju treści jakie są dostępne w serwisie.

 

Polityka prywatności serwisu randkowego, matrymonialnego, erotycznego zgodna z RODO

Nie tylko informacje o funkcjonalnościach powinny być przekazane użytkownikowi. Będąc administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w serwis internetowy, administratorem danych osobowych (którym najczęściej jest właściciel serwisu) ma wobec użytkowników liczne obowiązki informacyjne. Ustawodawca unijny przyjął, że podmiot, którego dane są przetwarzane, a więc także użytkownik serwisu, powinien otrzymać od administratora kompleksową i wyczerpującą informację w głównych aspektach przetwarzania jego danych. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO, usługodawca powinien zapewnić użytkownikowi serwisu następujące informacje:

 • dane administratora – nazwa firmy, imię i nazwisko administratora (w przypadku firm jednoosobowych), dane kontaktowe np. adres miejsca prowadzenia działalności/siedziby, adres e-mail;
 • jeżeli w firmie jest wyznaczony inspektor ochrony danych – dane kontaktowe tej osoby;
 • zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych;
 • kategorie odbiorców danych osobowych – jeżeli dane użytkowników są przekazywane jakimś podmiotom zewnętrznym (np. firmy kurierskie);
 • przekazywanie danych osobowych użytkowników do państwa będącego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – EOG (czyli państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Norwegią, Islandią i Liechtensteinem) lub organizacji międzynarodowej mającej siedzibę poza EOG;
 • konkretny okres przechowywania określonych danych osobowych lub kryteria ustalenia takiego okresu;
 • prawo żądania przez osobę, której dane dotyczą dostępu do jej danych oraz do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jej danych;
 • prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych;
 • prawo do wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych);
 • czy wymóg podania danych osobowych podczas korzystania z serwisu jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy w aplikacji (np. umowy o korzystanie z funkcjonalności serwisu) oraz jakich danych i jakich sytuacji taki wymóg dotyczy;
 • zautomatyzowane podejmowanie decyzji w stosunku do użytkowników, w tym tzw. profilowanie użytkowników oraz zasady działania tego typu mechanizmów, jeżeli są stosowane w serwisie.

Powyższe informacje najlepiej dostarczyć użytkownikowi w formie odpowiedniej polityki prywatności.

Istotną kwestią w przypadku serwisów randkowych i erotycznych są tzw. dane wrażliwe. Rozporządzenie RODO definiuje je jako “dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.” Ze względu na charakter opisywanych serwisów, przynajmniej część z nich będzie do swojego funkcjonowania wymagała przetwarzania niektórych z wymienionych tutaj danych. Zgodnie z Rozporządzeniem RODO, przetwarzanie takich danych jest dozwolone tylko w określonych sytuacjach. W przypadku serwisu randkowego lub erotycznego, tak naprawdę w grę wchodzi tylko jedna taka sytuacja, a mianowicie, gdy użytkownik wyraził uprzednią zgodę na przetwarzanie tych danych. W serwisie powinien zatem znajdować się odpowiedni checkbox ze zgodą na przetwarzanie danych wrażliwych, w każdym miejscu, w którym takie dane mogą być zbierane. Z kolei w polityce prywatności należy dokładnie określić, które dane wrażliwe mogą być przetwarzane w serwisie oraz w jakich sytuacjach jest to możliwe. Warto przypomnieć, że danymi osobowymi są tylko takie dane, które umożliwiają zidentyfikowanie konkretnej osoby.  

 

Podstawy prawne przetwarzania danych użytkowników serwisu randkowego, matrymonialnego, erotycznego

Poza posiadaniem odpowiedniej polityki prywatności warto zadbać, aby zbieranie i przetwarzanie danych użytkowników serwisu miało konkretne podstawy prawne. Rozporządzenie RODO zabrania przetwarzania danych bez takiej postawy. Jeżeli zatem nie można znaleźć podstawy do przetwarzania określonych danych w określonej sytuacji, może oznaczać to, że prawo zabrania w danej sytuacji przetwarzać dane użytkowników. W takim przypadku trzeba zweryfikować, czy cel który został założony w związku z przetwarzaniem jest rzeczywiście konieczny lub prawidłowo sformułowany Najczęściej występujące w serwisie podstawy prawne przetwarzania danych są następujące:

 • wykonanie umowy np. umowy o świadczenie usługi (np. udostępnienie użytkownikowi określonych funkcjonalności w aplikacji) lub podjęcie działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);
 • zgoda użytkownika, np. przetwarzanie tzw. danych wrażliwych, marketing (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO);
 • prawnie uzasadniony interes administratora np. dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi umowami lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO);
 • obowiązek prawny ciążący na administratorze np. prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w związku z odpowiednimi przepisami ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości).

Pełna lista podstaw prawnych przetwarzania danych zawarta jest w art. 6 Rozporządzenia RODO. Warto zapoznać się z tym przepisem w razie jakichkolwiek wątpliwości, czy założony przy tworzeniu aplikacji cel przetwarzania danych użytkowników serwisu jest zgodny z wymogami Rozporządzenia RODO.

 

Podsumowanie

Jeżeli jesteś właścicielem serwisu randkowego, matrymonialnego czy erotycznego, pamiętaj o tym, że istnieje szereg obowiązków prawnych, które można spełnić poprzez posiadanie dobrze napisanego regulaminu oraz polityki prywatności serwisu. Ze względu na specyfikę takich serwisów, warto również pamiętać o obowiązkach wiążących się z dostępnością w serwisie treści erotycznych, a także z przetwarzaniem danych wrażliwych. Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem profesjonalnej pomocy przy napisaniu odpowiedniego regulaminu i polityki prywatności Twojego serwisu, sformułowaniu właściwych checkboxów, lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące prawnych aspektów działania serwisu – nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Regulamin serwisu randkowego przestanie być problemem! Możesz skontaktować się z nami np. pod adresem e-mail: kontakt@regulaminowo.pl.

 

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!