Zakładasz serwis fundraisingowy? W tym artykule opisujemy, jak powinien wyglądać regulamin, a także polityka prywatności takiego serwisu. Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy przy jego przygotowaniu, to skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy.

Serwis fundraisingowy jest platformą umożliwiającą użytkownikom organizowanie zbiórek pieniędzy na różne cele, do których należą przede wszystkim cele dobroczynne, rozwijanie firm opartych na oryginalnych pomysłach założycieli, a także finansowanie organizacji pozarządowych. Pieniądze na te cele pochodzą z kolei od użytkowników takiego serwisu, którzy są zainteresowani ich finansowaniem.

Najważniejszymi zadaniami regulaminu serwisu fundraisingowego jest odpowiednie uregulowanie prawne organizowanych w serwisie zbiórek pieniędzy, zabezpieczenie interesów właściciela serwisu, brak klauzul niedozwolonych i spełnienie wszystkich obowiązków informacyjnych. Co więcej, posiadanie regulaminu serwisu internetowego jest obowiązkiem prawnym. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną wymaga stworzenia regulaminu usług elektronicznych, do których należą funkcjonalności serwisu. Ustawa o prawach konsumenta nakazuje podanie konsumentowi szeregu informacji o właścicielu serwisu i regulamin jest jedynym miejscem, gdzie wszystkie te informacje można zawrzeć. Z kolei Rozporządzenie RODO wymaga podania wielu informacji dotyczących przetwarzania danych użytkowników. Wreszcie, konieczne jest udzielenieu użytkonikom informacji u umowach, których zawarcie umożliwia serwis fundraisingowy: przede wszystkim będą to umowy darowizny, ale również umowy o świadczenie usług (w tym odpłatnych) przez właściciela serwisu na rzecz użytkowników.

 

Elementy kompleksowego regulaminu serwisu fundraisingowego

Kompleksowy regulamin serwisu fundraisingowego powinien zawierać szereg elementów, do których należą przede wszystkim:

 • ogólne zasady korzystania z serwisu;
 • opis działania serwisu;
 • opis funkcjonalności i warunki korzystania z nich;
 • zasady dotyczące zakładania przez użytkowników zbiórek, odpowiedzialności za wprowadzane treści i za zgodne z prawem przeprowadzenie zbiórek, a także zasady dokonywania płatności na cele opisane w ogłoszeniach o zbiórkach;
 • warunki, terminy i sposoby płatności – w przypadku gdy serwis zawiera odpłatne funkcjonalności;
 • sposób składania reklamacji związanych z funkcjonowaniem serwisu;
 • informacje o odstąpieniu od umowy oraz o ograniczeniach tego prawa – w przypadku gdy serwis umożliwia korzystanie z płatnych funkcjonalności;
 • pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w przypadku konsumentów;
 • informacje dotyczące praw autorskich i ewentualnej licencji na korzystanie z serwisu.

Część wymienionych powyżej postanowień powinna znaleźć się w regulaminie serwisu w celu wypełnienia ustawowych obowiązków informacyjnych. Odpowiednio sformułowany regulamin serwisu służy jednak również zabezpieczeniu interesów jego właściciela, szczególnie w poprzez odpowiednie uregulowanie płatności za korzystanie z funkcjonalności serwisu, a także odpowiedzialności za treści przesyłane w ramach serwisu. Poniżej opisujemy najważniejsze elementy regulaminu serwisu fundraisingowego.

 

Funkcjonalności w serwisie fundraisingowym i umowy zawierane w serwisie

Najważniejszym elementem regulaminu każdego serwisu, w tym serwisu fundraisingowego jest opis funkcjonalności, z których może skorzystać użytkownik takiego serwisu. W serwisach fundraisingowych, najczęściej występującymi funkcjonalnościami będzie konto użytkownika oraz różnego  rodzaju narzędzia pozwalające z jednej strony tworzyć nowe zbiórki pieniędzy, a z drugiej wpłacać wybrane kwoty na cele w nich wskazane.

Regulacja korzystania z tych funkcjonalności wymaga przede wszystkim określenia, które z nich będą odpłatne, a które nie będą wymagały dokonania płatności. Najczęściej występującą funkcjonalnością jest oczywiście konto użytkownika. To za pomocą konta użytkownik może zarządzać swoimi działaniami w serwisie. Regulamin powinien zawierać opis procesu zakładania konta, informację o danych osobowych, które należy podać przy rejestracji, a także krótki opis funkcjonalności, z których korzystanie umożliwia konto.

Następnie, należy dokładnie opisać rodzaj umów zawieranych w serwisie. Podstawową umową, której zawarcie umożliwia serwis fundraisingowy, jest umowa darowizny. Zawarcie elektronicznie takiej umowy jest konieczne przed dokonaniem każdej z wpłat na konto beneficjenta danej zbiórki. Regulamin powinien określać podstawowe warunki zawierania takich umów, poprzez opis funkcjonalności umożliwiających tworzenie zbiórek i kierowanie wpłat, także opis sposobu zawierania umowy. Bardzo istotne jest wskazanie użytkownikom, że wszelkie muszą oni wypełnić obowiązki prawne jakie obciążają organizatora zbiórki w serwisie fundraisingowym, w tym ewentualne rozliczenia podatkowe, zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn.

Ze swojej strony jako właściciel serwisu, będziesz zawierać z użytkownikami umowy o świadczenie usług. Dotyczy to zarówno bezpłatnych, jak i odpłatnych funkcjonalności. Jeżeli chodzi o funkcjonalności bezpłatne, wystarczy w regulaminie serwisu zawrzeć opis korzystania z nich. W przypadku odpłatnych funkcjonalności do, których mogą należeć różnorodne narzędzia konta np. zwiększenie widoczności ogłoszenia o zbiórce, należy wskazać warunki odpłatności, a także sposoby i terminy wnoszenia opłat. W przypadku, gdy właściciel serwisu pobiera prowizję od wpłacanych przez użytkowników kwot jako opłatę za udostępnianie serwisu i jego funkcjonalności, powinna ona znajdować swoją podstawę w regulaminie serwisu.

Jeżeli chodzi o odpłatne usługi, warto również pamiętać o konsumenckim prawie odstąpienia od umowy. W przypadku umów o świadczenie usług, można wyłączyć to uprawnienie, ale pod pewnymi warunkami. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (…) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

W praktyce oznacza to, że w przypadku gdy sprzedaż usług jest skierowana do konsumentów, będzie konieczne uzyskanie od nich odpowiedniej zgody na świadczenie tych usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, a więc czternastu dni od zawarcia umowy. W przeciwnym razie, konsument mógłby skorzystać z usługi, a następnie odstąpić od umowy i żądać zwrotu zapłaconej kwoty. W regulaminie należy zamieścić informację o tym wyjątku od prawa odstąpienia od umowy i dokładnie opisać, jakich sytuacji on dotyczy.

Brak odebrania od użytkowników powyższych zgód nie stanowi naruszenia praw konsumenta, ani obowiązków informacyjnych. Umożliwia on jednak użytkownikom odstąpienie od umowy przed upływem 14 dni od jej zawarcia i jednocześnie odzyskanie pieniędzy pomimo skorzystania z odpłatnych funkcjonalności.

 

Odpowiedzialność za treści wprowadzane przez użytkowników

Nie wszyscy użytkownicy korzystają z serwisów w sposób uczciwy i zgodny z zasadami współżycia społecznego. Właściciel serwisu nie zawsze jest w stanie na bieżąco monitorować wszystkie treści wprowadzane przez użytkowników. Warto pamiętać, że właściciel serwisu może korzystać z ochrony jaką daje art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie z tym przepisem:

Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.”

Warto pamiętać, że ten przepis ma zastosowanie w przypadku, gdy właściciel serwisu nie wie, że dana bezprawna treść została zamieszczona przez użytkownika w serwisie, a dopiero później uzyskuje o tym wiedzę. Nie można tego wyłączenia zastosować jeżeli właściciel zatwierdza takie treści przed ich opublikowaniem. W razie stosowania tej zasady, należy zamieścić również odpowiednią informację w regulaminie.

 

Polityka prywatności zgodna z RODO

Będąc administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych poprzez serwis fundraisingowy, masz wobec użytkowników serwisu liczne obowiązki informacyjne. Ustawodawca unijny przyjął, że podmiot, którego dane są przetwarzane, a więc także użytkownik serwisu, powinien otrzymać od administratora kompleksową i wyczerpującą informację w głównych aspektach przetwarzania jego danych. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO, powinieneś zapewnić użytkownikowi serwisu następujące informacje:

 • dane administratora – nazwa firmy, imię i nazwisko administratora (w przypadku firm jednoosobowych), dane kontaktowe np. adres miejsca prowadzenia działalności/siedziby, adres e-mail;
 • jeżeli wyznaczyłeś w swojej firmie inspektora ochrony danych – dane kontaktowe tej osoby;
 • cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych;
 • kategorie odbiorców danych osobowych – jeżeli przekazujesz dane użytkowników jakimś podmiotom zewnętrznym (np. firmy kurierskie);
 • przekazywanie danych osobowych użytkowników do państwa będącego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – EOG (czyli państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Norwegią, Islandią i Liechtensteinem) lub organizacji międzynarodowej mającej siedzibę poza EOG;
 • konkretny okres przechowywania określonych danych osobowych lub kryteria ustalenia takiego okresu;
 • prawo żądania przez osobę, której dane dotyczą dostępu do jej danych oraz do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jej danych;
 • prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych;
 • prawie do wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych – UODO);
 • czy wymóg podania danych osobowych podczas korzystania z serwisu jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy w serwisie (np. umowy o korzystanie z funkcjonalności serwisu) oraz jakich danych i jakich sytuacji taki wymóg dotyczy;
 • zautomatyzowane podejmowanie decyzji w stosunku do użytkowników, w tym tzw. profilowanie użytkowników oraz zasady działania tego typu mechanizmów, jeżeli są stosowane w serwisie.

Dobrze napisana polityka prywatności ma zatem przede wszystkim funkcję spełnienia wszystkich tych obowiązków informacyjnych wobec użytkowników Twojego serwisu.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych użytkowników serwisu fundraisingowego

Warto zadbać, aby zbieranie i przetwarzanie danych użytkowników Twojego serwisu miało konkretne podstawy prawne. Rozporządzenie RODO zabrania przetwarzania danych bez takiej postawy. Jeżeli zatem nie możesz znaleźć podstawy do przetwarzania określonych danych w określonej sytuacji, może oznaczać to, że prawo zabrania Ci w danej sytuacji przetwarzać dane. W takim przypadku trzeba zweryfikować, czy cel który założyłeś w związku z przetwarzaniem jest rzeczywiście konieczny lub prawidłowo sformułowany Najczęściej występujące w serwisie internetowym podstawy prawne przetwarzania danych są następujące:

 • wykonanie umowy np. umowy o świadczenie usługi (np. udostępnienie użytkownikowi określonych funkcjonalności w serwisie) lub podjęcie działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);
 • prawnie uzasadniony interes administratora np. dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi umowami lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO);
 • zgoda użytkownika, np. na marketing (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO);
 • obowiązek prawny ciążący na administratorze np. prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w związku z odpowiednimi przepisami ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości).

Pełna lista podstaw prawnych przetwarzania danych zawarta jest w art. 6 Rozporządzenia RODO. Warto zapoznać się z tym przepisem w razie jakichkolwiek wątpliwości, czy założony przez Ciebie cel przetwarzania danych użytkowników serwisu jest zgodny z wymogami Rozporządzenia RODO.

 

Podsumowanie

Jeżeli zamierzasz stworzyć serwis fundraisingowy, pamiętaj że poza sprawną organizacją zbiórek i przyciąganiem darczyńców, Twoim zadaniem będzie również spełnienie szeregu obowiązków prawnych. Dużą część z nich można wypełnić poprzez posiadanie dobrze napisanego regulaminu oraz polityki prywatności serwisu. Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem profesjonalnej pomocy przy napisaniu odpowiedniego regulaminu i polityki prywatności Twojego serwisu, sformułowaniu właściwych checkboxów, lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące prawnych aspektów działania serwisu – nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji.

Możesz skontaktować się z nami np. pod adresem e-mail: kontakt@regulaminowo.pl.

 

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!