Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną co oznacza, że zastosowanie do niej mają przepisy kodeksu cywilnego a nie kodeksu pracy. Przez umowę zlecenia należy rozumieć zobowiązanie jednej strony – zleceniobiorcy do wykonania określonych czynności na rzecz zleceniodawcy.

Co należy zawrzeć w umowie zlecenie?

 

STRONY

Stronami umowy zlecenie są zleceniodawca i zleceniobiorca. Dającym zlecenie może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Zleceniobiorcą również może być każdy podmiot prawa cywilnego.

RODZAJ ZLECENIA

W umowie powinno się również dokładnie wskazać na czym polegać będzie zlecenie i czy zleceniobiorca zobowiązał się wykonać je za wynagrodzeniem. Jeżeli umowa będzie miała charakter odpłatny – należy wskazać wysokość oraz sposób wypłaty wynagrodzenia. W przypadku gdyby strony nie zawarły w umowie postanowień dotyczących odpłatności zlecenia, przyjmującemu zlecenie należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Następnie należy określić okres obowiązywania umowy. Ustawa w tej kwestii nie ogranicza stron w żaden sposób. Zlecenie może być świadczeniem jednorazowym lub też może mieć charakter powtarzalnych czynności.

 

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Wypowiedzenie zlecenia może nastąpić w każdym czasie przez każdą ze stron. Dający zlecenie powinien jednak zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które poczynił w celu należytego wykonania zlecenia a w przypadku świadczenia odpłatnego – część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom oraz naprawić powstałą szkodę (w przypadku wypowiedzenia bez ważnego powodu). W przypadku zlecenia odpłatnego również zleceniobiorca obowiązany jest do naprawienia szkody powstałej w wyniku wypowiedzenia umowy zlecenia.

 

Umowa zlecenie, umowa o pracę, a umowa o dzieło

W praktyce często spotykamy problem odróżnienia umowy zlecenia od umowy o pracę oraz umowy o dzieło. Pod względem prawnym są to trzy zupełnie inne umowy. Zacznijmy od faktu, że zlecenie i dzieło są umowami cywilnoprawnymi a umowa o pracę jak sama nazwa wskazuje- reguluje stosunek między pracodawcą a pracownikiem i podlega tym samym innej ustawie. Regulacji dotyczących zlecenia i dzieła należy szukać w kodeksie cywilnym natomiast umowy o pracę w kodeksie pracy. W przypadku gdy pojawi się problem z rozróżnieniem dwóch wspomnianych umów cywilnoprawnych należy bliżej przyjrzeć się ich przedmiotowi. Otóż w umowie zlecenie jedna ze stron zobowiązuje się wykonać jakąś pracę. Znaczenie tutaj mają czynności, które będą wykonywane a nie rezultat. Umowa o dzieło natomiast ma na celu osiągnięcie tego rezultatu. Znaczenie więc ma tutaj efekt końcowy a nie czynności, które do niego prowadzą.

 

Podsumowanie

Umowa zlecenie jest bardzo często zawieraną umową cywilnoprawną. W jej istocie liczy się proces, wykonywana praca a nie rezultat. Zawierając umowę należy się zatem zastanowić co będzie jej przedmiotem- czy praca będzie miała charakter ciągły czy będzie dążyła do osiągnięcia jakiegoś efektu- dzięki temu będziemy w stanie określić umowę z jaką mamy do czynienia.

Zapisz się na newsletter prawny

Zapisz się na newsletter prawny

Dowiesz się pierwszy o zmianach przepisów dot. regulaminów i weźmiesz udział w webinarach.

SUKCES - zapisałeś się!